آقای دکتر داود فربد

Dr. Davood Farbod

استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قوچان

Researcher ID: (311897)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور