برنامه ریزی شهری و تغییر اقلیم

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,783

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRURBAN01_008

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

تغییر اقلیم در عصر حاضر به عنوان مهمترین تهدید برای توسعه پایدار مطرح است، که به منابع طبیعی، منابع پایه،محیط زیست، سلامت انسان، امنیت غذایی، فعالیتهای اقتصادی و غیره آسیب میرساند. با وجود ابهامات بسیاری در مورد ابعاد و بسامد مخاطرات و اثرات خاص تغییر اقلیم، این پدیده به صورت اجتناب ناپذیری آسیب پذیری جوامع شهری را افزایش می دهد. با توجه به تبدیل شدن تغییر اقلیم به عنوان یک چالش شهری در کلانشهرهای جهان، مدیران شهری در پی ارایه راهبردها و راهحلهایی برای مقابله با آثار تغییر اقلیم در کلانشهرها میباشند. مدیران شهری با ابزار برنامهریزی شهری در پی مقابله با اثرات منفی تغییر اقلیم و افزایش سازگاری شهروندان در برابر این پدیده میباشند. هدف مقاله حاضر بررسی نقش برنامهریزی شهری در سیاستهای مقابله با اثرات منفی تغییر اقلیم میباشد. روش تحقیق حاضرتوصیفی و روش جمعآوری دادهها اسنادی و کتابخانهای میباشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که برنامه ریزی شهری در مدیریت تغییر اقلیم مهم است، زیرا برنامه ریزی مناسب شهرها یک بنای مناسب تر برای توسعه پایدار نسبت به شهرهای بدون برنامه ریزی ایجاد می کند. دو راهبرد کلان معرفی شده از سوی برنامهریزی شهری برای مقابله با آثار تغییرات اقلیم سازگاری و کاهشاثر میباشد که اخیرا برنامهریزان شهری بر راهبردهای سازگاری بیشتر تاکید میکنند. مدیران شهری میتوانند با ابزار برنامهریزی شهری به یک دستورکار فوری به منظور مقابله با آثار تغییر اقلیم دست یابند

نویسندگان

کاظم برهانی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

ماندانا اکبری

کارشناس شهرسازی دانشگاه غیرانتفاعی رسام