جایگاه حقوق عرفی بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 813

فایل این مقاله در 37 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPLR-5-19_003

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

چکیده مقاله:

حقوق عرفی بازرگانی بهمنزله مجموعه موازین عرفی است که درمیان تجار و برای رفع نیازهای تجاریشان متداول گشته است، همگام با پیشرفت و توسعه روابط تجاری بین المللی و همچنین سازوکارهای حلوفصل اختلافات به وسیله داوری، جایگاه و ماهیت این مجموعه موازین به عنوان یک نظام حقوقی مستقل ازنظامهای داخلی و همچنین حقوق بین الملل، در زمره مهمترین مباحث حقوق داوری تجاری بین المللی قرار گرفته است. مزایای توسل بهنظام حقوقی عرفی و رویهای تجار درزمینه حل وفصل اختلافات و همچنین تناسب این موازین با مقتضیات امروزی روابط تجاری بین المللی ازجمله مهمترین دلایل استناد به حقوق عرفی بازرگانی بهعنوان قانون ماهوی حاکم بر اختلافات تجاری بین المللی بوده و آرای زیادی صراحتا یا ضمنا حقوق عرفی بازرگانی را مستند قراردادهاند، اما درعین حال، این مسیله که آیا این موازین بهدرستی نظام حقوقی مستقل تلقی میشوند و لذا استناد به آنها در رویه داوری تجاری با توجه به این وصف بوده است همچنان محل اختلاف آرا میباشد. در پژوهش حاضر برآنیم ضمن تحلیل ماهیت حقوق عرفی بازرگانی و تبیین اختلافات پیرامون آن، به بررسی جایگاه این مجموعه موازین در رویه داوری تجاری بین المللی بپردازیم.

نویسندگان

حمیدرضا علومی یزدی

دانشیار حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی

رضا حاذق پور

دانشجوی دکترا حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی