تحلیل رابطه بین کیفیت خدمات درک شده و کیفیت رابطه بر وفاداری مشتریان با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت مشتری و نقش تعدیل گر فاکتور مورینگ در بانک سپه شهرستان بجنورد

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 469

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MCONFI01_063

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1396

چکیده مقاله:

هدف پژوهش تحلیل رابطه بین کیفیت خدمات درک شده و کیفیترابطه بر وفاداری مشتریان با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایتمشتری و نقش تعدیل گر فاکتور مورینگ در بانک سپه شهرستانبجنورد می باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیتو روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری اینمطالعه را کلیه مشتریان بانک سپه می باشد که تعداد 2000 نفرمی باشد. با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفیساده تعداد 322 پرسشنامه توزیع گردید که 317 پرسشنامه دریافتگردید و جهت گرداوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. طبق نتایجحاصل از فرضیه ها رضایت مشتری رابطه مثبت بین کیفیت خدماتدرک شده و کیفیت رابطه با وفاداری مشتری را میانجیگری می کندو تایید گردید چراکه دراه معناداری کمتر از 0.05 است و اثر کلکیفیت خدمات و وفاداری مشتری با میانجیگری رضایت مشتری0.384 و اثر کل کیفیت رابطه و وفاداری مشتری با میانجی گریرضایت مشتری 0.353 می باشد و فاکتور مورینگ تاثیر مثبتی بررضایت مشتری دارد چراکه درجه معنی دار ی کمتر از 0.05 استرضایت مشتری تاثیر مثبتی بر وفاداری مشتر ی دارد چراکه درجهمعناداری کمتر از 0.05 است و کیفیت رابطه و کیفیت خدمات درکشده تاثیر مثبتی بر رضایت مشتری دارد چرا که درجه معناداریکمتر از 0.05 است و کیفیت رابطه و کیفیت خدمات درک شدهتاثیر مثبتی بر وفاداری مشتری دارد چراکه دراه معناداری کمتر از0.05 است.

نویسندگان

مجتبی پورسلیمی

استاد یار دانشگاه فردوسی مشهد. خراسان رضوی. ایران

زین العابدین پویافر

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور. خراسان رضوی. ایران