ارایه الگویی جهت ارزیابی قابلیت های انعطاف پذیری زنجیره تامین مبتنی بر سیستم های سایبرفیزیکال با رویکرد تحلیل شبکه فازی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 737

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISOBM01_128

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف ارایه قابلیت ارزیابی جهت الگویی های تامینزنجیره پذیریانعطاف مبتنی بر هایسیستم سایبرفیزیکال در شرکت ایران خودرو صورت گرفته است. از نظر دستهبندی تحقیقات برحسب هدف یک تحقیق کاربردی میباشد، ازنظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی- و است غیرآزمایشی در روش انواع میان های توصیفی تحقیق در است گرفته قرار موردی مطالعه زمره . جامعه آماری تحقیق تعداد10 نفر از کارشناسان شرکت ایران خودرو را شامل شده است که پرسشنامه خبرگان در میان آنها پخش شد. بر اساس مطالعات صورت گرفته معیارهای اصلی تحقیق از عوامل سیستم های سایبرفیزیکال در تولید، عملکرد سیستم های سایبرفیزیکال، انعطاف پذیری منابع، انعطاف پذیری منابع، انعطاف پذیری سیستم عامل و یکپارچگی فناوری اطلاعات تشکیل شده است و هریک شامل تعدادی زیر معیار بوده است. تجزیهوتحلیل دادهها در فاز اول با استفاده از رویکرد ANP فازی و در فاز دوم با استفاده از رویکرد DEMATEL فازی صورت گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق اثبات شد، معیار عوامل سیستم های سایبر فیزیکال در تولید با وزن نرمال شده 342/0 در اولویتاول قرار دارد و از طرفی زیر معیار استفاده از فناوری اطلاعات برای هماهنگ سازی فعالیت های تولیدی با وزن نرمال شده 697/0بهعنوان مهمترین زیر معیار مطرح شد. همچنین معیار عملکرد سیستم های سایبر فیزیکال از بیشترین تاثیرگذاری و بیشترین تاثیرپذیری و بیشترین تعامل نسبت به سایر شاخصها میباشد. در نتیجه این پژوهش می تواند به عنوان الگویی جهت ارزیابی قابلیتهای انعطافپذیری زنجیرهتامین مبتنی بر سیستم های سایبرفیزیکال در شرکت ایران خودرو مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

انعطاف پذیری زنجیره تامین ، سیستم های سایبرفیزیکال ، رویکرد MCDM

نویسندگان

سمیرا ملایی کندلوسی

دانشگاه علوم فنون، شهر بابل، استان مازندران

نیکبخش جوادیان

دانشگاه علوم فنون، شهر بابل، استان مازندران

بابک شیرازی

دانشگاه علوم فنون، شهر بابل، استان مازندران

یاسمن چریانی زنجانی

دانشگاه الزهرا، شهر تهران، استان تهران،