الگوی توسعه یادگیری دوجانبه برای سازمانها

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 391

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMSD-25-80_001

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

یادگیری سازمانی قابلیت سازمان برای ایجاد، انتشار و عمل براساس دانش تولید شده و اکتشاف و انتفاع فعالیت های یادگیری برای تولید یادگیری سازمانیدوجانبه مورد نیازمیباشد. هدف این مقاله ایجاد یک مقیاس و مدل توسعه یافته و جامع برای طبقه بندی سازمانها در حوزه یادگیری است که با بهره مندی از اینمدل یادگیری بتوان سازمان های انتفاعی، اکتشافی، دوجانبه گرا و یا بدون هیچ گونه جهت گیری (خنثی) را از یکدیگر تفکیک کرد . مرور نظریه های صورتگرفته به توضیح این نکته کمک می کند که مفاهیم مرت بط با اکتشاف و انتفاع میتوانند در 6 بعد عملی طبقه بندی شوند: فعالیتهای دانش سازماندهی,فعالیتهای نوآورانه , رقابت، جهت گیری استراتژیک ,کارایی سازمان و مشارکت. بعد از این طبقه بندی 6 گانه، 36 شاخص مرتبط با این ابعاد شناسایی وطبقه بندی شدند . شاخصهای اس تخراجی از مرور مبانی نظری در اختیار متخصصین قرار گرفت تا با روش دلفی معیارها را نهایی کنند و در نهایت 6شاخص حذف و 8 شاخص اضافه گردیدند و مدل توسعه یادگیری دوجانبه گرا ارایه شد.

نویسندگان

میرعلی سیدنقوی

دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

وجه الله قربانی زاده

استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

داود حسین پور

استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

علیرضا کوشکی جهرمی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی