بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین مدیران بر نگرش های شغلی دبیران با نقش میانجی هویت سازمانی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 414

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TMJ-6-12_005

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

نگرش های شغلی کارکنان در تحقق اهداف سازمان نقش مهمی ایفا می کنند. یکی از فاکتور های مهم در افزایش تعهد سازمانی و رفتارهای فرانقشی کارکنان، کسب هویت سازمانی است. یکی از مشاغلی که نیازمند سطح بالایی از هویت سازمانی، وفاداری، تعهد سازمانی و انجام رفتارهای فرانقشی است حرفه دبیری است، که تحقق این امر مستلزم وجود رهبران تحول آفرین است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر هویت سازمانی، و پیامدهای آن بر نگرش های شغلی یعنی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی دبیران دبیرستان (متوسطه 2) می باشد. روش تحقیق، کاربردی و از نوع توصیفی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. جامعه آماری تحقیق شامل دبیران دبیرستان های (متوسطه 2) منطقه ( 5) غرب تهران به تعداد 1100 نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 160 نفر از بین آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از روش همبستگی اسپیرمن، ضریب رگرسیون و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رهبری تحول آفرین بر هویت سازمانی تاثیر مثبت و معنا داری دارد و نیز هویت سازمانی باعث افزایش تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی می شود. همچنین، تاثیر غیرمستقیم رهبری تحول آفرین مدیران بر نگرش های شغلی دبیران یعنی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق هویت سازمانی، از تاثیر مستقیم آن بیشتر است.

نویسندگان

سنجر سلاجقه

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

سلیمان احمدزاده

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان