بررسی عوامل تاثیرگذار بر پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندهای کاری (در شرکت فولاد خوزستان)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 689

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KAUHEM01_349

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب وکار روشی است برای بهبود کامل در عملکرد با استفاده از منابع، به گونه ای که حداکثر ارزش افزوده در فعالیت های سازمان به دست آید. هدف این کار پژوهشی، بررسی تاثیرات و ویژگی های سازمانی و میزان اثرگذاری آن بر پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (فرهنگ سازمانی، عوامل انسانی و فنی در روند پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار) در شرکت فولاد خوزستان می باشد. در این تحقیق می خواهیم ثابت کنیم که آیا توجه به شرایط و ویژگی های خاص سازمان، بر پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار در این سازمان تاثیرگذار است یا خیر. همچنین پیش بینی بر این اساس است که در خلال پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار مسایلی ایجاد می شوند که این مسایل را به دودسته انسانی و فنی تقسیم گردید. تحقیق از نظر هدف کاربردی می باشد و روش تحقیق برای این امر توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. نمونه آماری مناسب برای پژوهش از جدول مورگان و در سطح خطای 0/05، تعداد 205 نفر بصورت تصادفی به عنوان نمونه درنظر گرفته شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط استاد راهنما و متخصصین تایید شد و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت که این ضریب برای پرسشنامه 0/864 به دست آمده است. برای انجام تحلیل نیز از نرم افزار آماری SPSS و LISREL کمک گرفته شد. در آزمون فرضیه ها از تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری بهره برده شد. نتایج تحقیق مبین این موضوع است که هیچ یک از فرضیه ها رد نگردید و عواملی از قبیل فرهنگ سازمانی، عوامل انسانی و عوامل فنی بر پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندهای کاری تاثیرگذار هستند.

کلیدواژه ها:

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب وکار ، عوامل انسانی و عوامل فنی در پیاده سازی

نویسندگان

محسن خیری اوروند

گروه مدیریت، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران- گروه مدیریت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

قنبر امیرنژاد

گروه مدیریت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران