شناسایی و اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS(مطالعه موردی: شرکت سیم و کابل البرز)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 531

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FINMGT07_022

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

تامین مالی و روش های آن یکی از مهم ترین چالش های مطرح شده در بخش تامین منابع مراکز دولتی و خصوصی در ایران مطرح بوده است و روش های مختلف تامین مالی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و به خصوص شرکت سیم و کابل البرز از سوالاتی است که همواره در این زمینه مطرح بوده است. از این رو، در تحقیق حاضر به شناسایی و اولویت بندی روش های تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در شرکت سیم و کابل البرز پرداخته شده است. این تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی توصیفی است و از آن جایی که از ابرزار پرسش نامه برای سنجش متغیرهای استفاده می نماییم می توان تحقیق را پیمایشی دانست. جامعه آماری این پژوهش کلیه خبرگان مدیران و کارمندان مطلع در بخش امور مالی شرکت سیم و کابل البرز میباشد. با توجه جامعه آماری که شامل 20 نفر می باشد، حجم نمونه نیز به روش سرشماری برابر 20 نفر تعیین شد. در این تحقیق ابتدا به منظور شناسایی روش های تامین مالی و همچنین معیارهای انتخاب روش تامین مالی مناسب از روش دلفی فازی استفاده شد. سپس برای تعیین اولویت ها از تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل، کارایی، هزینه، پایداری، عملیاتی بودن، عدالت و شفافیت از مهمترین معیارهای انتخاب روش تامین مالی بوده است و همچنین تشکیل شرکت های تعاونی، دریافت تسهیلات، انتشار اوراق مشارکت، ایجاد شرکت های سرمایه گذار، حضور در بازار بورس، ایجاد طرح به صورت سهامدار و در نهایت جذب سرمایه خارجی به عنوان روش های تامین مالی شناسایی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که از میان عوامل موثر، کارایی، هزینه، پایداری، عملیاتی بودن، عدالت و شفافیت به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را در تحلیل سلسله مراتبی به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه ها:

تامین مالی ، شرکت سیم و کابل البرز AHP- TOPSIS

نویسندگان

حسن مهرمنش

استاد یار گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

علیرضا حاتمی

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران