بررسی رابطه رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان کردستان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 452

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF03_002

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان بود.جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان شاغل در اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان به تعداد 90نفر بودند که بر اساس نمونه گیری تصادفی 70 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه های رضایت شغلی ویس وهمکاران1967 و رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوکسی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آزمون های آماری پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد، همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را می توان از روی ادراک کارکنان از رضایت شغلی کارکنان پیش بینی کرد.

کلیدواژه ها:

رضایت شغلی ، رفتار شهروندی ، موفقیت شغلی ، اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان

نویسندگان

فرید گنجی

.کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه کردستان

سعید صادقی بروجردی

استاد مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان

بهزاد ایزدی

استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان