سنجش کیفیت عملکرد مدیریت در کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه با استفاده از الگوی تعالی سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 380

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JKIM-2-1_003

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1396

چکیده مقاله:

هدف: آشنایی با وضعیت عملکرد مدیریت در کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه بر اساس الگوی تعالی سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی است.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه پژوهش تمامی کارکنان شاغل در کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه که 59 بوده اند را دربر می­گیرد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مورد تایید بنیاد اروپایی برای مدیریت کیفیت استفاده شده و روایی آن 82/0 به دست آمده است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد که جمع امتیاز عملکرد مدیریت کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه از 1000 امتیاز الگوی تعالی سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی، 82/489 امتیاز است. در بین معیارهای نه گانه الگوی تعالی سازمانی، راهبرد و فرآیندها، محصولات و خدمات به ترتیب با کسب 2/57 درصد (2/57 امتیاز) و 69/51 درصد (69/51 امتیاز) از وضعیت مطلوب، بیشترین امتیازها را به خود اختصاص داده اند و معیار کارکنان و نتایج مشتریان به ترتیب با کسب 54/44 درصد (54/44 امتیاز) و 08/46 درصد (12/69 امتیاز) از وضعیت مطلوب، کمترین امتیاز را در بین این معیارها کسب نموده اند. به طور کلی، بررسی مدیریت کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه نشان می دهد که عوامل توانمندساز با کسب مجموع 25/250 امتیاز از 500 امتیاز (1/51 درصد از وضعیت مطلوب) نسبت به عوامل نتایج با کسب 57/239 امتیاز از 500 امتیاز (9/48 درصد از وضعیت مطلوب) از موقعیت بهتری برخوردارند.نتیجه گیری: نتایج این پژهش بیانگر این مطلب است که کیفیت عملکرد مدیریت کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه تا سطح مطلوب فاصله زیادی دارد و در سطح پایینی قرار دارد. با توجه به یافته ها، جهت بهبود سطح مدیریت کیفیت در کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه باید معیارهای کارکنان، نتایج مشتریان، نتایج کارکنان و شراکت ها و منابع را تقویت نمود تا به نتایج قابل قبول دست یافت.

نویسندگان

فرامرز سهیلی

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور

فاطمه میراحمدی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

علیرضا اسفندیاری مقدم

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی همدان