مقالات فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی، دوره 2، شماره 1