بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر توسعه گردشگری پزشکی در کلان شهر شیراز

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 382

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TMS-8-23_001

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1396

چکیده مقاله:

سالانه تعداد زیادی از گردشگران بهمنظور معالجه به کشورهای دیگر سفر میکنند و ضمن استفاده از خدمات درمانی و پزشکی، به بازدید از نقاط دیدنی کشورها میپردازند. این شیوه از گردشگری در حال حاضر در اکثر کشورهای دنیا معمول شدهاست و بهعنوان یکی از ابعاد گردشگری به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک مینماید. با توجه به کمهزینه بودن و پردرآمد بودن این صنعت، بسیاری از کشورهای درحالتوسعه، توجه خود را بر این بخش از صنعت متمرکز و برای آن برنامهریزی میکنند. به همین منظور این پژوهش با هدف بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر توسعه گردشگری پزشکی در کلانشهرشیراز انجام گرفتهاست. رویکرد حاکم بر این پژوهش، توسعهای و روش تحقیق به شیوهتوصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. جهت تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیات پژوهش از آزمون رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر استفاده شدهاست. تجزیه و تحلیلهای آماری با استفاده از نرمافزار 0.19 SPSS و ترسیم نقشه از طریق نرمافزار GIS Arc انجام گردید. نتایج پژوهش نشان میدهد که تمامی عوامل کیفیت، فرهنگ، امکانات و تسهیلات و فناوری اطلاعات و ارتباطات، رابطه مثبت و مستقیم با توسعه گردشگری پزشکی دارند و عامل قیمت با توسعه گردشگری پزشکی رابطه منفی و معکوس دارد. به بیان دیگر هرچه قیمت افزایش یابد، توسعه گردشگری پزشکی با کاهش مواجه میشود و بالعکس. همچنین تحلیلمسیر عوامل فوق نشان میدهد که همه عوامل قیمت، کیفیت، فرهنگ، امکانات و تسهیالت و فناوری اطالعات و ارتباطات، هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم بر توسعه گردشگری پزشکی در کلانشهر شیراز تاثیر میگذارند.

نویسندگان

مجید گودرزی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

مسعود تقوایی

استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

علی زنگی آبادی

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان