سنجش میزان آمادگی الکترونیک در بانک سپه

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 340

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IMS-2-7_001

تاریخ نمایه سازی: 11 تیر 1396

چکیده مقاله:

امروزه با توجه به نقش کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات در تسهیل فرآیند گذار و تغییرسازمانها و جوامع از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی، اکثر کشورها تلاش میکنند تا با استفاده از این فناوریها، جایگاه جهانی خود را بهبود بخشند. در سطح خرد نیز سازمانها بهتوسعه ظرفیتها و استفاده فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی )فاوا( در جهت بهبود مزیت رقابتی توجه دارند. مفهومی که بیانگر میزان دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات در جوامع و سازمانها است آمادگی الکترونیک نامیدهمیشود. کشورها، صنایع وسازمانها میتوانند با استفاده از مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیک وضعیت موجود خود را از ابعاد مختلف با یک روش منسجم و جامع اندازهگیری کنند و سپس با توجه به نتایج اینارزیابی، برنامههای بهبود را اجرا کنند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی پیمایشی و به کمک چارچوب سنجش آمادگی الکترونیک موسسه بریجزبه سنجش آمادگی الکترونیک در بانک سپه پرداختهاست.نتایج این پژوهش نشان میدهد که سطح آمادگی الکترونیک این بانک و ابعاد پنجگانه آن بر اساس مدل بریجز در سطح مناسبی نیست. همچنین میزان اهمیت ابعاد آمادگی الکترونیک یکسان نیست.

کلیدواژه ها:

آمادگی الکترونیک ، فناوری اطلاعات و ارتباطات )فاوا( ، مدل بریجز ، بانک سپه

نویسندگان

داود حسین پور

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

علی داوری

استادیار دانشگاه تهران

عبدالمجید ایمانی

استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان