نقش کنترل هدفمند و طرحواره های شناختی در پیش بینی سازگاری اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال بی اعتنایی مقابله ای

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 466

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE03_156

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه بررسی نقش کنترل هدفمند و طرحواره های شناختی در پیش بینی سازگاری اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال بی اعتنایی مقابله ای بود. این مطالعه توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع دبیرستانی شهر تبریز در سال 1394 بودند که تعداد 120 نفر از دانش آموزان دارای نمره بالا در چک لیست اختلال بیاعتنایی مقابله ای به صورت دردسترس ابه عنوان نمونه آماری نتخاب شدند. برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه، مقیاس کنترل هدفمند، پرسشنامه سازگاری دانش آموزان و چک لیست اختلال بی اعتنایی مقابله ای استفاده شد. داده های پژوهش با روش های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین کنترل هدفمند با سازگاری اجتماعی و سازگاری تحصیلی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بین طرحواره های بریدگی، دیگر جهت مندی و طرحواره های ناسازگار اولیه کلی با سازگاری اجتماعی و بین طرحواره خود گردانی و عملکرد مختل با سازگاری اجتماعی و تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد 3/9 درصد از واریانس سازگاری اجتماعی و 5 درصد از واریانس سازگاری تحصیلی دانش آموزان توسط متغیرهای کنترل هدفمند و طرحواره ناسازگار اولیه پیش بینی می شوند. در نتیجه میتوان بیان نمود کنترل هدفمند و طرحواره های شناختی از توان نسبتا پایینی برای پیشبینی سازگاری اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال بیاعتنایی برخوردارند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حمیده ولیزاده

نویسنده مسیول ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل. اردبیل، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • جفری، پیام. بررسی نقش مکانیزمهای دفاعی در پیش بینی سازگاری ...
 • اسلامی نسب، لی. (1373). روانشناسی سازگاری. تهران: انتشارات طرح نو ...
 • صدوقی، زهره؛ آکیلار، وفایی؛ رسول زاده، کاظم و اصفهانیان، نامیه. ...
 • سادوک، بنیامین؛ سادوک، ویرجینیا. (03 20. خلاصه روانپزشکی، ترجمه: نصرت ...
 • ترابی، شکوه. بررسی آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری کودکان. پایاننامه ...
 • رضاپور، زهرا. برسی نقش میزان کنترل توجه، کنترل هدفمند و ...
 • انجمن روانپزشکی آمریکا. (2013). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ...
 • شهریور ماه 1395 _ مشهد August 25 2016 - Mashhat ...
 • شهریور ماه 1395 _ مشهد August 25 2016 - Mashhat ...
 • شهریور ماه 1395 _ مشهد August 25 2016 - Mashhat ...
 • American Psychiatric Association (2000) _ Diagnostic and statistical manual of ...
 • Boylan, K., Vaillan, T., Boyle, M. & Szatmari, p. (2007). ...
 • Carter, T, . MCIntosh, V. & Porter, R. (2013). Psychotherapy ...
 • Harada, Y., Ymazaki, T. & Saitoh, K. (2002). Psychological Problems ...
 • Harpold, T., Biederman, G, . Giganc, M. (2007). Oppositional Defiant ...
 • Lober, R, . Burke, D., Lahey, B., Winter, A. & ...
 • Lonigan, C., Vasey, M., Phillips, B. & Hazen, R. (2004). ...
 • May, B. & Bos, G. (2000). personality Characteristics of ADHD ...
 • Muris, P. & Ollendick, T.H. (2005). The role of temperament ...
 • p sychop athological symptoms. Clinical psychology & psychotherapy, 13(3), 405-413 ...
 • Rothbart, M. K. (1986). Longitudinal home observation of temperament. Jourmal ...
 • Rothbart, M. K., Ellis, L. K. & Posner, M. I. ...
 • Rothbart, M. K., Ellis, L. K. & Posner, M. I. ...
 • Sportel, B. e., Nauta, M. H., Hullu, E. d. & ...
 • waller, G., meyer, C. & ohanian, V. (2008). psychometric of ...
 • Whitney, A., Brammer, B. & Steve, S. (2012). Impairment in ...
 • Wright, J., Gones, K., & Hatton, S. (2009). Parent skill ...
 • Young, G.E. (1990). Cognitive therapy for personality disorder. Sarasota, FL: ...
 • Young, G.E. (1999). Cognitive therapy for personality disordfer A schema ...
 • Young, G.E., Klosko, G.S. & Wesishaar, M.E. (2003). Schema therapy ...
 • نمایش کامل مراجع