تجزیه جایگاههای صفت کمی QTL موثربرصفات رشدبرروی کروموزوم 18درگوسفندنژادلری بختیاری

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 281

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJAS-42-1_002

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

چکیده مقاله:

این تحقیق باهدف تایید تفرق QTL موثربرصفات رشد دربخش انتهایی کروموزوم 18 درگوسفندنژادلری بختیاری انجام شد جمعیت مورد بررسی شامل 162 حیوان مربوط به 5خانواده ناتنی پدری بود داده های فنوتیپی شامل اندازه گیری های وزن تولد وزن یک ماهگی وزن شیرگیری و زن شش ماهگی دورسینه درشش ماهگی طول بدن درشش ماهگی ارتفاع جدوگاه درشش ماهگی وزن نه ماهگی و وزن دوازده ماهگی بودند 5والدنر و نتاج آنها برای نشانگرهای ریزماواره ای دریک ناحیه مشخص ازکروموزوم 18 تعیین ژنوتیپ شدند انالیز ناحیه کروموزومی مرتبط با صفات کمی QTL به روش مکانیابی درون فاصله ای مبتنی بررگرسیون و یک مدل تک QTL انجام گردید براساس انالیزهای انفرادی خانواده ها QTL های مرتبط با وزن تولد درموقعیت 117cM وزن یک ماهگی درموقعیت 116cM و وزن شیرگیری درموقعیت 118cM بین نشانگرهای TMR1 CSSM18درخانواده اول شناسایی گردیدند P< 0/01 درخانواده پنجم نیز QTL های مرتبط بادورسینه درشش ماهگی درموقعیت 114cMP<0/01 و ارتفاع جدوگاه درشش ماهگی درموقعیت 113Cm p<0/05 بین نشانگرهای TMR1 CSSM18 شناسایی شدند

نویسندگان

وحید ایران پورمبارکه

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

علی اسماعیل زاده کشکوییه

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهیدباهنرکرمان

ابراهیم اسدی خشویی

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد