بکارگیری مدیریت راهبردی پروژه به عنوان یک رویکرد نوین مدیریت پروژه

سال انتشار:

1394

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

682

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-12-45_006

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1395

چکیده مقاله:

امروزه دراغلب سازمان های مبتنی برپروژه مدیران پروژه با چالشها و مشکلات فراوانی مواجه هستند پروژه ها فرایندهای راهبردی سازمانی هستند که برای دستیابی به به اهداف کسب و کارانجام میشوند پژوهشها حاکی ازآن است که بسیاری ازسازمان ها دراجرای پروژه ها به اهداف ازپیش تعیین شده کسب و کاردست پیدا نمی کنند بنابراین به منظور کاهش و کنترل این چالشها درپروژهها بایستی رویکرد ازمدیریت سنتی به مدیریت راهبردی تغییر یابد تاپاسخگوی بهینه سازی عملکرد و موفقیت یک پروژه گردد مدیریت راهبردی پروژه سازمان ها رادرجهت دستیابی به تر به اهداف سازمانی سوق میدهد درنتیجه سازمان ها به منظور د ستیابی به مزیت رقابتی و عملکرد بهتر بایدیک چارچوب برنامهریزی و اجرایی مناسب مطابق با رویکرد راهبردی داشته باشند مدیران و تیم های پروژه باید یادبگیرند که چگونه به جنبه های کسب و کاری پروزه ها و حمایت ازراهبرد شرکت بجای تمرکز سنتی بردستیابی به اهداف زمانی بودجه ای و عملکردی توجه نمایند دراین مقاله که باروش مطالعه کتابخانه ای انجام شده است توصیفی ازمفهوم مدیریت راهبردی پروژه و تفاوت آن ب مدیریت کلاسیک پروژه ارایه میگردد سپس مدلهای مدیریت راهبردی پروژه که به سازمان ها دردستیابی به موفقیت پروژه ها و خلق مزیت رقابتی کمک می کند بررسی شده است

کلیدواژه ها:

مدیریت راهبردی پروژه/مدیریت پروژه /مدیریت پورتفولیوپروژه /مدلهای مدیریت راهبردی پروژه /راهبردپروژه /موفقیت پروژه

نویسندگان

الهامسلطانی
الهام سلطانی

دانشگاه علم و فرهنگ تهران ایران

تیمورمرجانی
تیمور مرجانی

استادیاردانشگاه علم و فرهنگ تهران ایران