بررسی علی- مقایسه ای کیفیت زندگی زنان شاغل و خانه دار شهرستان بردسکن

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 10,744

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IBSCONF02_280

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1395

چکیده مقاله:

زمینه وهدف: این مطالعه به منظور مقایسه ی کیفیت زندگی زنان شاغل وخانه دار شهرستان بردسکن در سال 1393انجامگرفته است.روش کار: این تحقیق به روش علی -مقایسه ای و با استفاده از پرسشنامه WHOQOL -BREFو روش نمونه گیری دردسترس ( 50نفر از زنان خانه دار و 50نفر از زنان شاغل ) انجام شده است. روایی و پایایی پرسش نامه با استفاده از آزمونرگرسیون خطی و آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت. و جهت تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل در نرم افراز spp16استفادهشد.نتایج: دامنه سنی شرکت کنندگان بین 20تا 56سال و میانگین سنی شرکت کنندگان 35سال بود. بیشترین فراوانیتحصیلات شرکت کنندگان(47نفر) دارای سطح تحصیلات کارشناسی و بالاتر بودند. در تحلیل داده ها با سطح معناداری sigکمتراز 05/.و ضریب اطمینان 98درصد بین ابعاد مختلف کیفیت زندگی زنان شاغل و خانه دار تفاوت معناداری وجود نداشت.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که متغیر شغل در زنان در کیفیت زندگی موثر نیست. بلکه عوامل دیگری درکیفیت زندگی موثر هستند

کلیدواژه ها:

نویسندگان

نرجس بیابانی

کارشناس مددکاری اجتماعی، گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

مصطفی اقلیما

دکترامددکاری اجتماعی،دانشیارگروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران

پروانه خفتان

کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی، گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ازکمپ، استوارت(1377)، روانشناسی اجتما عی کا ربردی، ترجمه فرهاد ماهر، ...
 • جواهری، فاطمه(1389). تحلیل اثرات اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان، ...
 • دهمرده، مریم، بررسی نگرش زنان نسبت به اشتغال و تاثیر ...
 • دهمرده، مریم، مقایسه ی کیفیت زندکی زنان شاغل و خانه ...
 • رستگارنسب، فرهاد(1391). برری و مقایسه کفیت زندگی زنان شاغل و ...
 • سجادی، حمیرا؛ بیگلریان، کبر(385 1)، کیفیت زندگی سالمندان کهریزک، فصلنامه ...
 • فرخی، جواد(1387). بررسی رابطه ی میزان سرمایه ی اجتماعی با ...
 • کرمان ساروی، فتحیه‌(1390). مقایسه ی کیفیت زندگی وابسته به سلامت ...
 • _ کرمان ساروی، فتحیه(1390). مقایسه ی کیفیت زندگی وابسته به ...
 • نجات، سحرناز (1387).کیفیت زندگی و اندازه گیری آن، مجله تخصصی ...
 • نجات، سحرناز(1385). استاندارد سازی پرسشنامه ی کیفیت زندگی سازمان بهداشت ...
 • هاشمی، زهرا(1392).آیا اشتغال زنان در مراکز بهداشت و درمان با ...
 • Baja, Easel(2012). Who is happier: The housewife or working wife. ...
 • Northouse, I(1999). The Quality of Life of African American Women ...
 • نمایش کامل مراجع