مقایسه تاثیر سبک مدیریت کلاس بر رشد فراشناختی فراگیران دختر پایه ششم مدارس ابتدایی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 611

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PESLSBTM01_601

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1395

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعیین مقایسه سبک مدیریت کلاس بر رشد فراشناختی فراگیران دختر پایه ششم مدارس ابتدایی ناحیه یک اهواز بود . روش پژوهش ، توصیفی از نوع پیمایشی بوده است . جامعه آماری این تحقیق کلیه کلاس های پایه ششم مدارس ابتدایی دخترانه درسال تحصیلی 95-94 بوده که با - روش نمونه گیری خوشه ای و با استفاده از جدول مورگان 69 کلاس 330 فراگیر به عنوان نمونه نتخاب شده اند . سبک مدیریت کلاس ؛ به وسیله پرسشنامه سنجش باورهای معلمان در زمینه کنترل کلاس ABCC محقق ساخته: بر مبنای سه رویکرد ) مداخله گر، تعامل گرا و غیرمداخله گر( و متغیر رشد فراشناختی فراگیران ، به وسیله پرسشنامه سنجش فراشناخت خودگزارش دهی از اسپرلینگ و همکارا ن مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها در سطح توصیفی و ا ستنباطی (آزمون تحلیل واریانس یک راهه ، آزمون پس از تجربه) انجام شد . یافته های پژوهش : یافته های پژوهش در سطح معنا داری P<0/05 نشان داد که بین رشد فراشناخت فراگیران در سبک های مدیریتی معلمان تفاوت معناداری وجود دارد . نتیجه گیری :سبک های مدیریت کلاس قادر به رشد فراشناخت فراگیران هستند که از میان سبک ها تفاوت معنیداری بین رشد فراشناختی فراگیران معلمان سبک مداخلهگر و تعامل گرا وجود ندارد اما دو سبک تعامل گرا و مداخله گر بیشتر باعث رشد فراشناختی فراگیران نسبت بهسبک غیر مداخله گر شدهاند .

نویسندگان

مرضیه ا قتدا ر

کار شناسی ارشد ،گروه مدیریت آموزشی ، واحد اهواز ، دانشگاه آزا د اسلامی ، اهواز ، ایران

غلامحسین برکت

استادیار ، گروه مدیریت آموزشی ، واحد اهواز ، دانشگاه آزا د اسلامی ، اهواز ، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آریاپوران س.، عزیزی ف.، دیناروند ح .، رابطه ی سبک ...
 • اسلاوین، ر (1995)، روانشناسی تربیتی، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان ...
 • امین یزدی ا.، عالی آ. _ مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت ...
 • بخشایش ع.، رابطه سبک مدیریت کلاس با ویژگی های شخصیتی ...
 • بهاری، م . (1372). « مدیریت کلاس »، مجله مدیریت ...
 • سیف ع. 1393، روانشناسی پرورشی نوین، تهران، انتشارات دوران _ ...
 • سیف، ع .1387، روانشناسی پرورشی نوین، تهران : نشر دوران ...
 • شوهانی، زینب (1393) . رابطه بین خلاقیت وحل مساله با ...
 • جلیل آبکنار، سمیه _ اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی وشناختی ...
 • جمال ع. برومند نسب م.، 1393، مقایسه مهارتهای فراشناختی دانش ...
 • عالی آ.، 1384 _ مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر ...
 • فلاول، جان، 1377 _ رشد شناختی، ترجمه فرهادماهر، تهران، انتشارات ...
 • فولادچنگ، م، 1381، فراشناخت و کاربرد آن در مشاوره تحصیلی، ...
 • کارشکی، ح. 1388 . تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر درک ...
 • کدیور، پ .(1390) . روانشناسی تربیتی، تهران : انتشارات اوقاف، ...
 • لطف آبادی، ح . (1391) .روانشناسی تربیتی .تهران : سمت، ...
 • صمصام شریعت، م ؛ رنجبرکهن، ز . (1392) . تحلیلی ... [مقاله ژورنالی]
 • یوسف زاده، محمد رضا وهمکاران، تاثیرآموزش مهارتهای فراشناختی بر خود ...
 • Adeyemo, S. A. (2012). The relationship between effective clossroom management ...
 • Arshad Dahar, MA., Ahmad Faize., Niwaz, A., Athar Hussain, M. ...
 • Djigic, G. &amp; Stojiljkovic, S .(2011). Classroom management styles, classroom ...
 • Downing , K. &amp; Kwong , T. &amp; Chan , ...
 • Germine , Youssef. (2002) _ An Investigation into the Influences ...
 • Gok, e, K. &amp; Enisa, M. (2009). Exploring the relationship ...
 • Jacob s, J.E, Ands .G.Paris(1 987); Chi _ drensmetac ognitition ...
 • Martin , N. k &amp; shoho , A.K..2000). « The ...
 • _ Martin, N.K; Yin, Z. &amp; Baldwin, B. (1998). Constract ...
 • Martin. K.Naney An dzeningyin(2 004) .Construct Vallidationof The Attitude &amp; ...
 • Slavin , R.E. (2006). Educational Psychology : theory and practice ...