اثر برخی تیمارهای تغذیه ای در کاهش عارضه لکه پوست استخوانی پسته رقم اکبری

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 721

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCSAPI01_077

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

چکیده مقاله:

پسته یکی از فرآوردههای کشاورزی است که با نام ایران در آمیخته و تولید آن در کشور سابقه تاریخی طولانی دارد، و یکی از اقلام مهم صادرات کشور ما را تشکیل میدهد و نقش آن در اقتصاد کشاورزی و ملی چشمگیر و پر ارزش است لذا مکانیسمهای فیزیولوژیکی موثر در کیفیت از ضروریات میباشد. این مطالعه به منظور بررسی اثر کلسیم کربوکسیلات بصورت خاکی، کلسیم کربوکسیلات خاکی با25% کلات، پتاسیم کربوکسیلات خاکی، سولوپتاس خاکی، کلسیم کربوکسیلات بدون کلات ،Supercal Bla-Bor ،Hi-Bor پتاسیم کربوکسیلات، محلولپاشی سولوپتاس و اعمال این تیمارها در زمان استخوانی شدن آندوکارپ در اواخر اردیبهشت ماه روی درختان پسته صورت گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام شد. تاثیر تیمارهای اعمال شده بر روی صفات طول شاخه، قطر تنه، کلروفیل aوb وکل، اندازه گیری فلورسنس کلروفیل و هدایت روزنهای، پتاسیم، کلسیم و بورمورد سنجش قرار گرفت. نتایج این مطالعه نتایج نشان داد بیشترین تعداد برگ 15/66 عدد در تیمار تغذیهای کود پتاسیم کربوکسیلات خاکی مشاهده شد. همچنین بیشترین میزان دور تنه 24/5 سانتی متر و طول شاخه 34/62 سانتی متر مربوط به تیمار تغذیهای کلسیم کربوکسیلات خاکی بدون کلات بود. همچنین نتایج نشان داد بیشترین میزان هدایت روزنهای 0/62 میلی مول بر متر مربع برثانیه ، مقاومت روزنه ای 39/36 میلی متر بر متر مربع بر ثانیه و فلورسانس کلروفیل 232 مربوط به تیمار تغذیهای سولوپتاس خاکی بود. بیشترین میزان کلروفیل a 96/98 میلیگرم در گرم وزن تر در تیمار تغذیه ای H1-Bor مشاهده شد. همچنین بیشترین میزان کلروفیل b 173/104 میلیگرم در گرم وزن تر و کلروفیل کل 261/26 میلیگرم در گرم وزن تر مربوط به تیمار تغذیهای شاهد بود. بیشترین مقدار کلسیم 1/163 درصد مربوط به تیمار H1-Borوبیشترین میزان بور128/33 میلی گرم در لیتر در سطح تیمار تغذیه ای Bal-Bor مشاهده شد و کمترین میزان آن 84 میلی گرم در لیتر مربوط به تیمار سولوپتاس محلول بود در نهایت بیشترین میزان پتاسیم 0/675 گرم در کیلوگرم مربوط به تیمار تغذیه ای سولوپتاس خاکی بود

نویسندگان

سمیرا تاجیک

دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

بهاره کاشفی

عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، گروه کشاورزی، دامغان، ایران

حسین حکم آبادی

عضو هیات علمی ایستگاه تحقیقات پسته دامغان