ارزیابی اثر تغییر مولفه های اقلیمی بر رنگیزه های فتوسنتزی دو گونه مرتعی در مراتع غرب استان اصفهان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 701

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BSCONF02_048

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیتهای انسانی در دهه های اخیر اثرات زیادی بر محیطهای طبیعی و انسانی داشته است. این اثرات در ابعاد مختلف و به اشکال گوناگون بروز پیداکرده و در آینده نیز ادامه خواهد داشت. آشنایی با انواع این اثرات و روند تغییرات آن در آینده یکی از اصلی ترین نیازهای فعلی علوم طبیعی است. در این میان گیاهان مرتعی به خاطر اهمیت بسیار بالای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و حفاظتی؛ از جایگاه ویژه ای برخوردارند. بر همین اساس در این مطالعه اثر تغییرات اقلیمی شامل سه متغیر دما co2و رطوبت بر روی خصوصیات فتوسنتزی دو گونه Bromus tomentellus Boiss وAgropyron trichophorum (Link) Richt که از گیاهان علوفه ای مهم در مراتع غرب استان اصفهان هستند؛ موردبررسی قرار گرفت. برای این کار پس از جمع آوری یک پایه ی مادری از هرگونه و تکثیر غیرجنسی آن به تعداد موردنیاز، هریک از متغیرهای اقلیمی در مقطع زمانی آینده بر اساس سناریوی تغییر اقلیم A2 به عنوان یک تیمار بر روی پایه ها اعمال شده و یک گروه از پایه ها هم بدون اعمال تغییرات و به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. در این گروهها، رنگیزه های فتوسنتزی شامل کاروفیل های aوb کلروفیل کل و کاروتنوییدها در هر یک از گلدانها مورداندازه گیری قرار گرفت و با ثبت این مقادیر و ارتباط دادن آن با متغیرهای اقلیمی، اثر تغییرات اقلیمی بر این خصوصیات بررسی شد. نتایج نشان داد که اعمال تیمارهای اقلیمی اثر معنی داری بر خصوصیات فتوسنتزی گونه های مورد مطالعه دارند اما این اثر در مورد هر یک از گونه ها منحصربفرد بوده و در مورد هر گونه نیز مقدار تاثیر آن بر هر یک رنگیزه ها متفاوت است. به طور کلی تیمار کاهش رطوبت در دسترس گیاه باعث کاهش در محتوای کلروفیل aوb و کل در هر دو گونه شد اما اثر معنی داری بر کاروتنوییدهای موجود در گونه Agropyrontrichophorumنداشت. تیمار افزایش دما نیز اثر مشابه ی داشت با این تفاوت که در مورد گونه Bromus tomentellus این افزایش دما گرچه باعث کاهش رنگیزه های فتوسنتزی شد اما این کاهش از نظر آماری معنی دار نبود تیمار افزایش co2 اثر معنی داری روی خصوصیات فتوسنتزی گونه Bromus tomentellus ناشت اما باعث کاهش معنی دار مقدار هر چهار فاکتور فتوسنتزی مورد مطالعه در گونه Agropyron trichophorum شد

نویسندگان

حامد سنگونی

دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

علی بابایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

حمیدرضا عشقی زاده

استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

محمدرضا وهابی

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • -احمدی، ع؛ و د .آ .بیکر، 1379. عوامل روزنه‌ای و ...
 • -افتخاری، م. 1385، بررسی‌آت‌اکولوژی Bromus tomentellus دراستان‌اصفهان، طرح‌تحقیقاتی مرکز تحقیقات ...
 • -امیری، ف، خواجه‌الدین، س، ج، مختاری، ک. 386 1، تعیین ...
 • _ سلطانی، ا وم. قلی پور.1385. شبیه‌سازی اث تغییر اقلیم ...
 • - قربانی، خ و همکاران، 1392. بررسی اثرات تغییر اقلیم ...
 • - قهرمان، . 1385. گیاه شناسی پایه، جلد سوم. انتشارات ...
 • - کمالی، م و همکاران، تاثیر توام آبیاری با آب‌شور ...
 • _ مصداقی، م، (1382)، "مرتعداری‌درایران "چاپ‌چهارم، نتشارات‌دانشگا هامام‌رضا (ع .( ...
 • _ مقیمی، ج، (1384)، "معرفی‌برخی‌گونه‌های مهم‌مرتعی برا ی توسعه‌واصلاح مراتع ...
 • عظفریان، و، (1377)، "فرهنگ نام های‌گیاهان ایران"انتشارات فرهنگ معاصر، صفحه‌ی600 ...
 • Ashraf M and Naz F. 1994. Responses of some arid ...
 • Behera, R. K., P. C. Mishra, & N. K. Choudhury. ...
 • Chen, C. P., H. Sakai, T. Tokida, Y. Usui, H. ...
 • Castrillo, M. & A. M. Calcargo. 1989. Effects ofwater stres ...
 • Castrillo, M. & I. Turujillo. 1994. Ribulose- 1 _ 5-bisphosphate ...
 • Daniel, G.O., Loren, S.J. and Kevin, B.J., 2003. Entermediate Wheatgrass ...
 • Goufo, P., J. Pereira, J. Moutinho -Pereira, C. M. Correia, ...
 • Goudriann, J. 1995. Global carbon cycle and carbon sequestration. In: ...
 • IPCC. (2001) Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of ...
 • IPCC. (2007) Climate change 2007: The physical science basis. Agenda. ...
 • Kulshreshtha, S., D. P. Mishra, & R. K. Gupta. 1987. ...
 • Lichtenthaler, H.K. (1987) Chlorophylls and carotenoids: pigments of photosynthetic biomembrane, ...
 • Nakano, H., A. Makino and T. Mae. 1997. The effect ...
 • Oliviera -Neto C.F, Silva-Lobato A.K, Goncalves -Vidigal M.C, Costa R.C.L, ...
 • Silva M.A, Jifon J.L, Silva J.A.G. and Sharma V. 2007. ...
 • Smoliak, S., Ditterline, R.L., Scheetz, J.D., Holzworth, L.K., Sims, J.R., ...
 • Xiao X, Xu X. and Yang F. 2008. Adaptive responses ...
 • Yu X, Du X. and Song L. 2007. Effects of ...
 • Zehtab, S., Ghasemi, K., Nikpour, N. 2012. LEAF CHARACTE RI ...
 • نمایش کامل مراجع