بررسی رابطه رهبری تحولی با خستگی عاطفی و قصد ترک شغل با میانجیگری تعهد حرفه ای در کارکنان شرکت فولاد خوزستان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 621

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MTNT01_005

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1394

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی اثر میانجی گری تعهد حرفه ای را در رابطه بین رهبری تحولی با خستگی عاطفی و قصد ترک شغل دربین کارکنان شرکت فولاد خوزستان اهواز انجام شده است. روش پژوهش ، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهششامل کارکنان شرکت فولاد خوزستان است که از میان آنها 210 نفر به روش طبقه ای با تخصیص متناسب انتخاب شدند . ابزار جمعآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه های تعهد حرفه ای، رهبری تحولی کلی، قصد ترک شغل و پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچبود. به منظور ارزیابی روابط بین متغیرها در الگوی مفهومی از روش الگویابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها بیانگر تطابق وبرازش الگوی پیشنهادی با داده های واقعی بودند. یافته ها نشان دادند. تعهد حرفه ای در روابط بین رهبری تحولی با خستگی عاطفیو قصد ترک شغل نقش میانجی گری دارد.

نویسندگان

عبدالزهرا نعامی

استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

مژگان پرنون

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز، نویسنده مسوول

سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی

استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

کیومرث بشلیده

استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز