بررسی رابطه بین تبلیغات و ارزش ویژه برند (مورد مطالعه، مشتریان بانک مسکن خرم آباد)

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 957

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGMA01_074

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

با افزایش رقابت و مطرح شدن پدیده هایی مانند بازارهای جهانی صنایع داخلی هر کشور به منظور باقیماندن در این عرصه باید مزیت های رقابتی خود را افزایش دهند .یکی از ابزارهای راهبردی که موجبتعهد و تکرار مصرف، افزایش ارزش اقتصادی برای سهامداران و گسترش دامنه فعالیت های اقتصادی بهفرا سوی مرزهای جغرافیایی می شود، ارزش برند است .با توجه به اهمیت ارزش ویژه برند برای شرکتها، بررسی اینکه تبلیغات بازاریابی چگونه و به چه نحوی برای برند ارزش آفرینی می کنند، امریضروری است.هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تبلیغات و ارزش ویژه برند مشتریان بانک مسکن شهرخرم آباد است . این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی است .جامعه آماری این تحقیق شامل 131 نفرمی باشد . با استفاده از فرمول کوکران 97 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .روش نمونه گیری دراین پژوهش به صورت تصادفی ساده بوده است . ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است.روایی پرسشنامه با به کارگیری روش اعتبار محتوا و پایایی آنها با محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد.تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بوسیله نرم افزار spss 20 نشان داد که بین تبلیغات و ارزش ویژه برند در سطح اطمینان 0/95 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ، همچنین ابعاد ارزش ویژه برند شامل وفاداری به برند ، آگاهی از برند، کیفیتدرک شده ، تداعی برند با تبلیغات رابطه مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه ها:

تبلیغات ، ارزش ویژه برند ، مشتریان بانک مسکن خرم آباد

نویسندگان

سیدنجم الدین موسوی

استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

ندا شاه سیاه

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه لرستان ، دانشگاه اقتصاد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • بونیکرهوف، روبرت و دنیس درسلر(1385)، انداز ه گیری بهر 5 ...
 • روستا، احمد، خویه، علی(1386)، "تکنیک ها و تاکتیک های تبلیغات"، ...
 • روستا، احمد، ونوس، داور، ابراهیمی، عبدالحمید(1383)، " مدیریت بازاریابی"، تهران، ...
 • شفیعی، شهریار (1388)، "معرکه برند ها، تحلیل مفهوم شناختی مکاتب ...
 • بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان"، ...
 • محمدیان، محمود و آقاچان، عباس (1381)، "آسیب شناسی تبلیغات در ...
 • ationه Natiooal _ ference _ _ agenen anol _ قمات ...
 • ationه Natiooal _ ference _ _ agenen anol _ قمات ...
 • Aaker, D. A. 1991, Managing Brand Equity. Capitalizing on the ...
 • Aaker, D. A. & Jo achimsthaler, E. (2000). Brand Leadership. ...
 • Affective Judgments: The Cognitive Affective Model versus The Independence Hypothesis, ...
 • Batey, M. (2008). Brand Meaning. United States of America: Routledge ...
 • Consequences of Brand Credibility in Services", Journal of Services Marketing, ...
 • Baumgarth, C. (2009), "Brand Orientation of Museums Model and Belch ...
 • Empirical Results", Intjn Arts Manage, Vol. 11, No. 3, PP. ...
 • Chernatony, _ and Segal-Horn, S. (2001), "Building on Services" ...
 • _ Characteristic _ to Develop Successful Services Brands", Journal of ...
 • Chernatony, _ L. & Dall'Olmo Riley, F. (1998), Modelling the ...
 • Cobb-Walgren, C.J. and Ruble, C.A. (1995) "Brand equity, brand ...
 • preference, and purchase intent", Journal of Advertising, Vol. 24 No. ...
 • Girish N. Punj, Clayton L. Hillyer (2004) , A cognitive ...
 • custo mer-based brand equity for frequently purchased products: conceptual framework ...
 • Associations, Journal of Service Marketing, Vol. 17, No. 5. 25. ...
 • Laroche, Michel, Chankon Kim, Lianzi Zhou.(1996) Brand Familiarity ...
 • and Confidenc as Determinants of Purchase Intention: An Empirical Test ...
 • Kapferer, J. N. (2008), The New Strategic Brand Management: Creating ...
 • custo mer-based brand equity", Journal of Marketing, Vol. 57 No. ...
 • Keller, K.L.(2003) Strategic Brand Management: Building, Measuring ...
 • Marketing Science, Vol. 28, No. 1. ...
 • Brand Management, Vol. 4 No. 1, pp. 9-28. 23. ...
 • Rio, A., Vazquez, R. and Iglesias, _ (2001b) _ effects ...
 • associations _ consumer response", Journal of Consumer Marketing, Vol. 18 ...
 • Simon, C.J. and Sullivan, M.W. (1993) _ measuremet and ...
 • determinants of brand equity: a financial approach", Marketing Science, Vol. ...
 • Vazquez, R., Del Rio, A.B. and Iglesias, _ (2002)، ، ...
 • brand equity: development and validation ofa measuremet instrument", Journal of ...
 • Zajonc, R.B. and Markus, H. 1982, Affective and Cognitive Factors ...
 • Preferences, Journal of Consumer Research, Vol. 9, (September 1982):131-123 Yoo, ...
 • نمایش کامل مراجع