مطالعه اثرات بیهوشی با هلوتان بر کلیه سگ: یافته های هیستوپاتولوژیک و بیوشیمیایی

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 606

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JVR-64-3_011

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1394

چکیده مقاله:

داروهای بیهوشی استنشاقی به طور گسترده جهت بیهوشی عمومی در انسان و حیوانات مورد استفاده قرار می گیرند. تقریباً 20 درصد از هلوتان در بیهوشی با این دارو از روش های اکسیداسیون و احیامتا بولیزه می شود. 15 عدد سگ سالم به طور اتفاقی به سه گروه تقسیم شدند (گروه 1، 2 و 3). همه حیوانات بوسیله داروی هالوتان تحت بیهوشی قرار گرفتند. در هر نوبت، بیهوشی در گروه اول ازمایش به مدت یک ساعت، در گروه دوم آزمایش به مدت 3 ساعت و در گروه سوم آزمایش به مدت 5 ساعت انجام گرفت تمامی بیهوشی ها با 48 فاصله در سه گروه مختلف (D3 و D2,D1) تکرار شدند. نمونه های خون سیاهرگی جهت اندازه گیری ازت اوره خون و کراتین سرم در هر سه گروه قبل از القاء بیهوشی (زمان صفر) 1، 3، 5 و 24 ساعت پس از بیهوشی از ورید وداج اخذ گردید. حیوانات ر گروه 72 ساعت پس از بیهوشی، با روش انسانی کشته شده و ا ز کلیه های سمت راست و چپ جهت مشاهده اثرات پاتولوژیک هالوتان بر کلیه نمونه برداری شد. تفاوت معنی داری بین میزان ازت اوره خون وکراتینین در گروه یک در زمان های مختلف نمونه گیری در مقایسه با زمانصفر دیده نشد. در گروه های 2 و 3 میزان ازت اوره خون و کراتینین در زمان های 3، 5 و 24 بعد از بیهوشی در مقایسه با گروه یک در نوبت سوم بیهوشی (P<0/05D3) افزایش یافت. در گروه 3 میزان ازت اوره خون و کراتینین یک ساعت بعد از بیهوشی در مقایسه با گروه 1 و 2 در نوبت سوم بیهوشی افزایش یافته بود (P<0/05D3). مشاهده میکروسکوپیک کلیه نشان داد که در کلیه حیوانات گروه اول هیچگونه ضایعه پاتولوژیک وجود ندارد. در کلیه حیوانات گروه دوم و سوم نکروز حاد لوله های کلیه (ATN)، پرخونی در ناحیه مدولا مشاهده گردید. غشاء پایه در لوله هایی که دچار ATN شده بودند هنوز سالم بنظر می رسیدند و سلول های نکروزه به درون لومن لوله ها ریزش کرده بودند. یافته ها نشان می دهد که تکرار بیهوشی با هالوتان در زمان های طولانی باعث آسیب های کلیوی و نهایتاً کاهش تصفیه گلومرولی و افزایش ازت اوره خون و کراتینین خواهد شد.

نویسندگان

سیاوش شریفی

گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد- ایران

امین درخشانفر

گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان- ایران

مهرداد پورجعفر

گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز- ایران