ارزیابی تأثیر دما و ترکیبات محیط کشت بر تولید آنتی ژن کاتالاز در قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 694

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JVR-59-1_015

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1394

چکیده مقاله:

هدف: بررسی چند عامل بر میزان تولید آنتی ژن کاتالاز از قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس. طرح: مداخله ای. روش: از چهار محیط کشت که به لحاظ نوع ومقدار قند و سایر ترکیبات تشکیل دهنده محیط با یکدیگر متفاوت بودند در دو د مای 28 درجه سانتیگراد و 37 درجه سانتیگراد استفاده گردید. همچنین از دوایزوله بیماریزای انسانی و حیوانی جهت کشت انبوه قارچ استفاده شد. میسلیوم های قارچی پس از 96 ساعت از سطح محیط کشت فیلتر شده سپس با بافر شکننده خرد شده و با دور 15000g سانتریفوژ گردیدند. مایع رویی حاصل به عنوان عصاره محلول در آب محسوب می شود که از آن جهت تخلیص آنتی ژنی استفاده گردید. میزان پروتئین عصاره ها محلول در آب توسط روش برادفور سنجش شد سپس الکتروفورز و رنگ آمیزی اختصاصی با فروسیانید پتاسیم انجام گرفت. عصاره های محلول در آب بر روی ستون مبادله یونی آنیونیک و کاتیونیک قرار گرفتند. جذب نوری خروجیهای ستون و همچنین م قدار پروتئین آنها سنجش شد. خروجیهای ستون کاتیونیک مورد ا لکتروفورز SDS-PAGE قرار گرفته و الگوی الکتروفورزی آنها با یکدیگر مقایسه شد. نتایج: عصاره های محلول در آب حاصل از محیط های چهارگانه دارای 1/3 ±0/1,mg/ml پروتئین در محیط های S و CDA و مقدار پروتئین 1/1 ±0/1mg//mg.ml محیط های YED و AMM بود. عصاره های محلول در آب حاصل از محیط CDA و S پس از قرار گرفتن بر روی ستون تعویض یونی باندهای قویتری نسبت به سایر خروجیهای ستون از دیگر محیط های کشت داشتند. مقدار پروتئین عصاره محلول در آب و همچنین مقدار پروتئین خروجیهای ستون تعویض یونی تحت تأثیر سوه قارچی و دما نبوده در حالیکه ترکیب محیط کشت بر مقدار پروتئین و تراکم باند مؤثر بود. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد، دما و سویه تأثیری در الگوی الکتروفورزی و مقدار پروتئین عصاره های محلول در آب نداشت در حالیکه ترکیب محیط کشت در مقدار پروتئین و تولید آنتی ژن مؤثر است. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1383)، دوره 59، شماره 1, 78-73.

نویسندگان

شهلا رودبار محمدی

گروه آموزشی قارچ شناسی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران- ایران

احمد زواران حسینی

گروه آموزشی ایمنی شناسی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران- ایران

علیرضا خسروی

گروه آموزشی قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران

جعفر اصلانی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...اعظم تهران، تهران- ایران