اصلاح الگوریتم ژنتیک برای کاربرد در بهینه سازی نازل های همگرا واگرا

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,114

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME15_290

تاریخ نمایه سازی: 8 فروردین 1386

چکیده مقاله:

الگوریتم های ژن تیک چشم انـداز جدیـدی در حـل مـسایل بهینـه سـازی پیچیده، گشوده اند . در اینجا توسـعه الگـوریتم هـای ژنتیـک بـرای بهینـه سازی نازل های همگرا - واگرا مورد مطالعه قرار گرفته است . ابتدا یک روش عددی مرسوم در دینامیک سیالات محاسباتی برای حل مساله فـوق ارایـه شده و معیارهای بهینه سازی و شاخص های ارزیابی ( ازجمله توز یـ ع فـشار دلخواه، محل شوک دلخواه و حداکثر ن یروی رانش ) تدوین گشته اند . پـس از معرفی الگوریتم ژنتیک ساده، پارامترهای این روش مانند احتمال ترکیب و جهش، و تعداد جمع یت در هر نسل جهت بهینه سازی الگوریتم انتخاب شده اند . پس از اثب ات صحت روش عـدد ی د ینامیـ ک سـ یالات محاسـبات ی مورد اسـتفاده و روش الگـور یتم ژنت یـ ک، کـارآ یی روش بـرا ی پارامترهـا ی مختلــف بررســی و پارامترهــای بهینــه بدســت آمــده انــد . براســاس ایــن پارامترهای بهینه می توان مساله بهینه سازی نازل همگرا - واگرا ر ا با کمتـر از ۱ /.% اجراهای واقعی حل نمود

نویسندگان

پیمان خیاط زاده

دانشجو ی کارشناسی ارشد - دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا

کریم مظاهری

استاد - دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا