بررسی عملکرد سیستمهای شهری و منطقهای از منظر پدافندغیرعامل؛ نمونه موردی: عملکرد سیستمهای شهری پس از سونامی 2011 ژاپن

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 981

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_APDI-1-1_006

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1393

چکیده مقاله:

مفهوم سیستم، به عنوان مجموعهای هدفمند و مرتبط الاجزا، از زمان مطرح شدن توسط لودویک فن برتالانفی تحولات گستردهای را در جامعه بشری ایجاد نموده است. با این وجود، تاثیرات این رهیافتبرنامهریزی کاملا مثبت نبوده است به طور مثال، سیستمها، آسیبها و ضعفهای بنیادین داشته که آسیبپذیری در مقابل حوادث یکی از مهمترین آنهاست که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.به طور کلی هدف این پژوهش بررسی چگونگی عملکرد سیستمهای شهری و منطقهای در مقابلتهدیدهای طبیعی و غیرطبیعی از منظر پدافندغیرعامل است. در این میان به منظور تبیین موضوع، سونامی و زلزله مهیب سال 2011 ژاپن و عملکرد سیستمهای شهری و منطقهای آن کشور در مقابل بحران پیش آمده به عنوان نمونه مطالعاتی مورد کنکاش و مداقه قرارگرفت. روش تحقیق پژوهشتحلیلی-توصیفی بوده و در تحلیلهای صورت گرفته، از نظریه حلقه واردن و نظریه عمومی سیستمها بهره گرفته شده است. نتیجه پژوهش نشان داد که به دلیل ماهیت یکپارچگی و مرتبطالاجزا بودنسیستمهای شهری و منطقهای، این سیستمها در مقابل تهدیدات طبیعی و انسانی بسیار آسیب پذیر بوده و به دلیل سطح پوشش گسترده، در صورت وقوع بحران، میتواند بخش عظیمی از جمعیت شهریرا با مشکلات عدیده روبرو سازد.

کلیدواژه ها:

پدافند غیرعامل ، مدیریت بحران ، برنامه ریزی شهری و منطقهای ، سونامی ژاپن ، سیستم

نویسندگان

محمدحسین کاظمی اندریان

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقهای، دانشگاه علامه طباطبائی