بررسی همبستگی نتایج آزمایشهای DCP، CBR و سه محوری سیکلی )در محور قم-سمنان

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 790

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-4-1_002

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

چکیده مقاله:

مقاومت سازه ای مصالح غیرچسبنده روسازی که با مدول برجهندگی بیان می شود شباهت بیشتری با شرایط واقعی دارد. مدول برجهندگی 1 از تقسیم تنش انحرافی به کرنش برگشت پذیر به دست می آید که برای تعیینآن نیاز به تجهیزات پیچیده، گران )دستگاه سه محوری سیکلی 2( و افراد متخصص بوده و انجام این آزمایش در کارگاههای مختلف امکان پذیر نیست. آزمایش DCP به علت تخریب بسیار کم، جزو آزمایشهای میدانی نیمهمخرب به شمار می آید. در این روش، مقدار نفوذ مخروط در لای ههای غیرچسبنده روسازی به ازای تعداد ضربات وارده، اندازه گیری و میزان مقاومت آنها مشخص می شود. این دستگاه ساده و ارزان است، آزمایشآن در محل انجام می شود و در مدت زمان نسبتاً کوتاهی مقاومت سازه ای تمام لایه های غیرچسبنده روسازی را ارزیابی میک‌ند. در این تحقیق ضمن معرفی دستگاه 3DCP و آشنایی با عملکرد آن، روش انجام آزمایش با این دستگاه بررسی شد. همچنین با انجام آزمایش CBR4 و سه محوری سیکلی در کنار این آزمایش، روابط همبستگی نتایج آزمایش DCP با CBR و مدول برجهندگی ارایه شده است. به این منظور، این آزمایشها بر روی 15 نقطه از مصالح بستر قطعه سوم پروژه راهسازی قم- سمنان انجام و پس از تحلیل مشخص شد که همبستگی قوی بین نتایج آزمایش DCP با نتایج آزمایش CBR و سه محوری سیکلی به خصوص با مدول برجهندگی وجود دارد

نویسندگان

سینا برازوان

کارشناس ارشد، دفتر مهندسین مشاور، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، وزارت راه و شهرسازی، تهران، ایران

منصور فخری

مسئول مکاتبات، استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران