کاربرد تصمیم گیری چند معیاره در شناسایی نقاط پرحادثه: استفاده از روشهای تحلیل پوششی داده ها و تحلیل همایی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,046

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-3-4_001

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

چکیده مقاله:

شناسایی و رتبه بندی نقاط پرحادثه یا نقاط سیاه در یک شبکه حمل و نقل گامی جدی و اساسی در برنامه بهبود ایمنی ترافیک است. در مطالعه حاضراز دوروش تحلیل پوششی داده ها و تحلیل همایی به عنوان یکروش جایگزین برای رتبه بندی و شناسایی نقاط پرحادثه بهره گرفته شده است. این دو روش از زیرشاخه های تصمی مگیریهای چند معیاره هستند. از ویژگیهای بارز این دو روش توانایی آنها در استفاده از عوامل وپارامترهای مختلف مؤثر برتصادفات، با در نظر گرفتن شدت تصادفات در اولویت بندی نقاط مورد نظر شبکه است. مطالعه حاضر به بررسی نقاط پرحادثه شهر قزوین بر اساس دوروش یادشده اختصاص دارد. این نقاطدر روش تحلیل پوششی داده ها، به عنوان واحدهای تصمیم سازی، و عوامل موثر بر تصادفات و تعداد انواع مختلف تصادفات به ترتیب به عنوان ورودیها و خروجیهای آن در نظر گرفته شدند. روش تحلیل همایی نیز بااستفاده از ترکیبی از متغیرهای موجود، و تعریف مجموعه های همایی و ناهمایی، و شاخصهای همایی و ناهمایی به اولویت بندی نقاط پرحادثه می پردازد. یکی از مزیتهای این دو روش چندمعیاره بودن آن است، که با الگوی شناسایی نقاط حادثه خیز انطباق بیشتری دارد. مزیت دوم )به ویژه در مورد تحلیل پوششی داد هها( توجهبه ورودیهای سیستم مورد نظر و محاسبه بازده آن است که اساساً در بررسی نقاط حادثه خیز مورد توجه قرارنمی گیرد. بررسی این دوروش نشان می دهد که به سبب بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات به همراه شدت آنها، دقت شناسایی و اولویت بندی نقاط حادثه خیز از طریق این دو روش بالاتر است، اگرچه به علت تفاوت در رویکردها، نتایج یکسانی برای این دو روش قابل انتظار نیست

کلیدواژه ها:

نویسندگان

امیرعباس رصافی

مسئول مکاتبات، استادیار، دانشکده - فنی مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینیره، قزوین، ایران

فرشته مومنی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی- مهندسی، دانشگاه بی نالمللی امام خمینیره، قزوین، ایران

زهرا آسترکی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی- مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینیره، قزوین، ایران

بهنام امینی

استادیار، دانشکده فنی- مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینیره، قزوین، ایران.