یک روش پیشنهادی برای انتخاب گره اتصال برای بهبود نتایج تخصیص ترافیک،مطالعه موردی شهر مشهد

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 645

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-3-3_006

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

چکیده مقاله:

روند برنامه ریزی حمل و نقل مناطق شهری بر پایه تقسیم بندی محدوده مورد مطالعه به نواحی ترافیکی استوار است. برای بارگذاری سفرهای هر ناحیه روی شبکه حمل و نقل، مرکز هر ناحیه توسط حداقل یککمان ارتباطی مجازی به شبکه عرضه متصل می شود. مطالعات اندکی در رابطه با تأثیر ویژگی های کمان های ارتباطی بر نتایج تخصیص ترافیک انجام شده است، اما تمامی این مطالعات بر اهمیت این مسئله تاکید دارند.در مقاله حاضر تاثیر نحوه انتخاب کمان ارتباطی بر نتایج تخصیص ترافیک بررسی و یک روش جدید برای انتخاب گره اتصال پیشنهاد می شود. برای پیاده سازی مفاهیم معرفی شده و قیاس عملکرد در یک نمونه واقعی،شهر مشهد برای مطالعه موردی انتخاب شده است. روش پیشنهادی این پژوهش به معیار نزدیکی گره اتصال به مرکز ناحیه و پارامترهای دیگری از جمله نوع گره توجه می کند. این روش با دو روش دیگر قیاس می شود،در روش اول تنها معیار نزدیکی گره اتصال به مرکز ناحیه مد نظر قرار میگیرد و روش دوم با معرفی معیار وزن برای تمام گره های ناحیه، گره اتصال را انتخاب می کند. برای ارزیابی این سه روش از مقایسه نتایج تخصیص ترافیک با مشاهدات حجم در 87 کمان انتخابی شهر مشهد استفاده می شود، نتایج نشان می د هد کهضریب خوبی برازش روش پیشنهادی با افزایش 8/ 3 درصد نسبت به روش اول و 2/ 22 درصد نسبت به روش دوم قدرت بیشتری در بازسازی مشاهدات دارد

کلیدواژه ها:

برنام هریزی حمل و نقل ، کمان ارتباطی ، گره اتصال ، تخصیص ترافیک

نویسندگان

امیررضا ممدوحی

مسئول مکاتبات، استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محی طزیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

صالحه کامیاب

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و مح ییط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران