بررسی علل خرابی محل های وصله شده در رویه های آسفالتی به روش پرسشنامه لیکرت

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 123

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAAM15_062

تاریخ نمایه سازی: 20 آذر 1402

چکیده مقاله:

چاله ها یک از شایع ترین انواع خرابی ها به حساب می آیند که با وصله کردن بهبود مییابند. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر تاثیرگذاردر کاهش عمر وصله های انجام شده در رویه های آسفالتی در شرایط هوای سرد میباشد. بر این اساس با استفاده از روش مطالعه پرسشنامهبه سبک لیکرت نظرات مختلف از ۶۷ متخصص جمع آوری و تحلیل شد. همچنین برای تقویت علمی و مقایسه نتایج بدست آمده باتحقیقات مشابه، نتایج بدست آمده در این تحقیق با مطالعه مشابه انجام شده در کانادا مقایسه شد. بر اساس نظر متخصصان ایرانی کیفیتپایین مصالح و اجرای نامناسب، عوامل اصلی بروز خرابی وصله ها است که این نتیجه به نظر متخصصان کانادایی متفاوت بود. همچنینبنا به نظر متخصصان ایرانی عدم تراکم کافی بیشترین تاثیر و عدم نظارت کافی کمترین تاثیر در بین عوامل مختلف در فرایند اجرا درکاهش کیفیت وصله های اجرا شده در هوای سرد را دارند. بر این اساس تحلیل هایی به جهت پاسخ به چرایی این نتایج و تفاوت بینگروهی ایرانی و کانادایی ارائه شد و همچنین موضوعاتی به عنوان راه حل هایی جهت تحقیقات بیشتر پیشنهاد گردید.

نویسندگان

مصطفی آدرسی

استادیار و عضو هیات علمیگروه ژئوتکنیک و آب دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی