کاربرد آزمونهای آماری در تشخیص خطای انتشار در فرا تحلیل اثرات ایمنی نمونه موردی: فرا تحلیل اثرات طرحهای آرام سازی ترافیک شهری

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 800

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-3-3_003

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر استفاده از مرور نظا ممند 1 که شامل فرا تحلیل 2 می شود، در علوم مختلف از جمله ایمنی ترافیک رشد چشمگیری داشته است. فرا تحلیل، روشی برای خلاصه سازی و برآورد تخمین کلی از مطالعاتی است که به بررسی اثر اصلاحات انجامگرفته در ایمنی ترافیک می پردازد. یکی از مهم ترین خطاهای موجود در روش فراتحلیل، خطای انتشار 3 است، که ناشی از عدم انتشار مطالعات عموماً کوچک و دارای تاثیر غیر قابل انتظار است. نمودار قیفی 4 یک ابزاربصری برای تشخیص خطای انتشار است، اگرچه ارزیابی چشمی نمودار قیفی به تحلیلگر در دستیابی به فهمیاز طبیعت داده ها کمک م یکند اما مطلوبست که برای کاهش ارزیابیهای ذهنی در تشخیص خطای انتشار، از آزمونهای آماری استفاده گردد. این مقاله به معرفی و تشریح دو آزمون آماری روش همبستگی رتبه بندی 5 وروش رگرسیون خطی 6، در تشخیص خطای انتشار در فرا تحلیل اثرات ایمنی بر اساس نمودار قیفی می پردازد. به عنوان نمونه موردی، فرا تحلیل اثرات ایمنی طرحهای آرام سازی ترافیک شهری انجام گرفت، این مطالعه بهدلیل عدم بررسی خطای انتشار و تفاوت بین نتایج ارایه شده در ادبیات پیشین دارای اهمیت است. این مطالعه موردی در برگیرنده اطلاعات 46 مطالعه است که به بررسی تاثیر طرحهای آرام سازی ترافیک پرداخته اند. فراتحلیل انجام گرفته به ترتیب بیانگر کاهشهای 15 ، 17 و 14 درصدی، به طور میانگین در شمار تصادفات جرحی، غیر جرحی و کل تصادفات بعد از اعمال اصلاحات آرام سازی ترافیک است. آزمونهای آماری، عدم وجود خطای انتشار را در مطالعات ارزیابی شده نشان دادند

کلیدواژه ها:

خطای انتشار ، روش همبستگی رتب هبندی ، روش رگرسیون خطی ، ایمنی ترافیک ، آرا مسازی ترافیک شهری

نویسندگان

سیداحسان سیدابریشمی

استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ارسطو کریمی

مسئول مکاتبات، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران