نتیجه گرایی تئوریهای مدیریتی، ضرورتی برای پایداری و پویایی سازمانها

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,903

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CQM05_030

تاریخ نمایه سازی: 2 بهمن 1385

چکیده مقاله:

این پژوهش را با طرح این مسئله که آیا ارتباطی بین میزان و نوع نیازهای سه گانه سطوح مختلف مدیریت با اثر بخشی آنان وجود دارد آغاز کرده و بر اساس نیازهای سه گانه (( دیوید مک کللند)) که شامل نیازهای، کسب موفقیت ، کسب قدرت و تعلق است به بررسی موضوع پرداخته ایم. جامعه مورد بررسی را مدیران صنایع غذایی موفق استان کرمانشاه که تحت پوشش سازمان صنایع و معادن استان قرار دارند تشکیل می دهند. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای حاوی 32 سئوال است در چهار گروه که میزان موفقیت ، قدرت و تعلق همچنین اثر بخشی به عنوان متغییر وابسته را مورد سنجش قرار می دهد. روش تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده از آزمون ضریب همبستگی بوده که از طریق نرم افزار انجام و اطلاعات 103 پرسشنامه از میان 144 مورد که توزیع شده بود مورد آنالیز قرار گرفته است. نتیجه اینکه از میان 9 فرضیه تحقیق حاضر 3 فرضیه تایید و بقیه رد شدند یعنی در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که بین نیاز به کسب قدرت مدیران میانی، نیاز به تعلق مدیران میانی و نیاز به قدرت مدیران عملیاتی با اثر بخشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد. از آنجا که امروزه، مدیرانی توانایی رویارویی با مسائل پیچیده و موضوعات بغرنج زمانه را دارند که از ویژگی های (( اعجاز گری و تحول آفرینی)) بر خور دار باشند و شناخت دنیای کاری، توجه محوری به انسان، ایجاد دیدگاه مشترک در اعضاء سازمان و کاربردی نمودن امورات از جمله این ویژگی هاست لذا پیشنهاد می شود با تحول و تفکر در نظام انگیزشی و تحقیق در خصوص چگونگی نحوه اجرای برنامه های بهسازی سازمانی به افزایش اثر بخشی سازمان و مدیران و کارکنان و نهایتاً اعتلای جامعه و بشریت کمک نمانیم و نقش حیاتی مدیران که احیاء گران سازمانند و روح افزای انسانها پررنگ تراز پیش در نظر گرفته شود. به امید تحول و توسعه روز افزون جهت سر بلندی ایران عزیز در عرصه گیتی.