بررسی عوامل علی و پیامدهای نخبه ستیزی در بخش عمومی ایران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 57

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF08_1000

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

چکیده مقاله:

نخبه ستیزی فرآیند مواجهه سلبی ارادی با نخبگان و بی استفاده یا کم استفاده ماندن قابلیتها و شایستگیهایمحوری شغلی آنهاست؛ هدف این بررسی عوامل علی و پیامدهای نخبه ستیزی در بخش عمومی ایران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد، پژوهشی کیفی با استفاده از روش داده بنیاد است.به منظور جمع آوری دادههای مورد نیاز مصاحبه عمیق با ۱۷ نفر از افرادی که تخصص لازم در حوزه نخبگان داشتند، انجام شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیلی مدلسازی ساختاری- تفسیری (ISM) روابط بین ابعاد و علل و پیامدهای نخبه ستیزی تعیین و به صورت یکپارچه تحلیل شد؛ در نهایت با استفاده از تحلیل MICMAC نوع متغیرها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر متغیرها مشخص شد. یافته های تحقیق نشان داد متغیر »عدم توجه به شایسته سااری« تاثیر بسیار زیادی بر فرآیند نخبه ستیزی در بخش عمومی دارد. نتایج تحقیق نشان داد استفاده از نظام جانشین پروری و شایسته سالاری جهت استفاده از نخبگان و دوری از سیاست زدگی در جهت استفاده از تواناییها و استعدادهای نخبگان و جلوگیری از فرار آنها از بخش دولتی نقش مهمی در کاهش نخبه ستیزی در بخش عمومی خواهد داشت.

نویسندگان

محمد یاری ناصریه

دانشجوی دکتری،گروه مدیریت دولتی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان،ایران

محمد ضیاءالدینی

استادیارگروه مدیریت دولتی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

مصطفی هادوی نژاد

دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولی عصر(عج)رفسنجان،رفسنجان، ایران

مهدی ابراهیمی نژاد

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان، ایرا ن