بررسی ارتباط میان رهبری خدمتگزار و خلاقیت کارکنان(مطالعه موردی:شرکت آلومینیوم پارس ساوه)

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,504

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICIC04_010

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1391

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان رهبری خدمتگزار و ابعاد آن تواضع و فروتنی قابلیت اعتماد خدمات رسانی و مهرورزی با خلاقیت کارکنان شرکت آلومینیوم پارس ساوه درسال 1390 صورتگرفته است است جامعه آماری تحقیق شامل 650 نفر ازکارکنان بود که از این میان با استفاده ازجدول جسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده 242نفر به عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شد روش جمع آوری داده ها براساس مصاحبه و پرسشنامه انجام گرفت پایایی پرسشنامه ها با استفاده ازروش الفای کرونباخ برای پرسشنامه محقق ساخته رهبری خدمتگزار 0/8698 و برای پرسشنامه خلاقیت تورنس 0/9084 به دست آمد و همین طور ازروایی محتوا به منظور ازمون روایی پرسشنامه استفاده شد که بدین منظور پرسشنامه ها مورد تایید متخصصن مربوطه قرارگرفت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه ها ازطریق نرم افزار Spss دردو بخش توصیفی فراوانی فراوانی درصدی میانگین انحراف استاندارد و استنباطی رگرسیون چندمتغیره ضریب همبستگی پیرسون ازمون شاپیرو - ویلک انجام پذیرفت

نویسندگان

بهزاد شوقی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

سید مهدی صالحی

کارشناسی ارشد روانسنجی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

احمد هویدا

مسئول آموزش شرکت آلومینیوم پارس ساوه

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ا ح‌مد پو ر د ا ر یا نی، مح ...
 • ا رتبا ط سبک ر هبر ی مدیر ا ن ...
 • پیر خا یفی، علیرضا، مدیریت خلاقیت و. هنر، مجمو عه ...
 • پیر خا یفی، علیرضا، پر و ر، خلاقیت، کا نو ...
 • ثمری خلج، سمیر ا، (1387)، " ا رتبا ط بین ...
 • حسن پو ر _ اکبر. 87 13 . پا یا ...
 • ر ا بی -نز . ا ستیفن . پا ر ...
 • سعید ی کیا، مهد ی (1386)، ا صو ل و. ...
 • ا فشین (81 13) _ _ خلاقیت، تهر ان : ...
 • ایما نی . محمد نقی . 1383 . مدیریت ا ...
 • شفیعی، ابو ا لقا سم و ا بر ا هییمی ...
 • شهر آ ر ا ی، مهرنا ز و مد نی ...
 • 1] صمد آقا یی، جلیل (88 13)، "تکنیک _ خلاقیت ...
 • علاقه بند، علی (1386)، مبا نی نظر ی و ا ...
 • کتا بد ار، ز هر ا، (1387)، "ر ا بطه ...
 • ق لی پو ر. آرین . 87 13 . پا ...
 • قهرما نی تبریزی، کو ر و ش، (1384)، ...
 • محمد ی، نا هید، خلاقیت و نو آ و ری ...
 • ملک‌پو ر ا فشا ر، عزت ا له (1387)، پر ...
 • شلینگ، ملیسا (1387)، "مد یریت / ستر /تژیک نو آ ...
 • Amabil, T. (1988), "A model of creativity and innovation in ...
 • Amabile T, Gryskiewicz SS. (1987). Creative in the R & ...
 • Benjemin, L. Flynn, (2006). Leadership style and regulatory mode: value ...
 • Block, Z and Stump , s. (1992). Entrepreneursh ip Education ...
 • Cardona P 200. "Transcedentl leadership .The leadership & organization development ...
 • Laub, Jim "From Paternalism o the Servant Organization: Expanding the ...
 • Dessler, G., An investigation of the path - goal theory ...
 • Dennis, R.S .20)4. "Servant leadership theory: Development of the Servant ...
 • Greenleaf, R.F. 1977. "Servant leadership: A journey into nature of ...
 • Jimenez, D., Sanz-Vale, R. (September 2010) Innovation, organizational learning, and ...
 • Luthans, Fred. (2002). The need for and meaning of positive ...
 • Makri, M., Scandura, T.A. (2010) Exploring the effects of creative ...
 • Pirkhaefi A. (1991) Management of Creativity and Art Center for ...
 • Washington, R. , and field, H. S .2006. "Individual difference ...
 • Yammarino .F.J.Dionne S. D.Chun J _ U. D ans ereau.F.2005 ...
 • نمایش کامل مراجع