ارتباط میان روش حل مساله شهودی با رفتار نوآورانه و کارآفرینی سازمانی(مطالعه موردی:شرکت رانیران)

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,827

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICIC04_009

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1391

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان سبک حل مساله شهودی با رفتار نوآورانه تولید ایده پشتیبانی ازایده و عمل کردن به ایده و کارافرینی سازمانی نواوری بالا ریسک پذیری فعالیت پیشتازانه و رقابت تهاجمی درشرکت رانیران درسال 1390 صورت گرفته است جامعه اماری تحقیق شامل 160 نفر ازکارکنان بود که از این میان با استفاده ازجدول جسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده 112 نفر به عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شد روش جمع آوری داده ها براساس مصاحبه و پرسشنامه انجام گرفت پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش الفای کرونباخ برای پرسشنامه محقق ساخته کارافرینی سازمانی 0/8927 برای پرسشنامه رفتار نواورانه 0/8749و برای پرسشنامه حل مساله شهودی 0/8829 به دست آمد و همین طور ازروایی محتوا به منظور آزمون روایی پرسشنامه ها استفاده شد که بدین منظور پرسشناهم ها مورد تایید متخصصین مربوطه قرارگرفت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده ازاجرای پرسشنامه ها ازطریق نرم افزار Spss دردو بخش توصیفی فراوانی فراوانی درصدی میانگین انحراف استاندارد و استنباطی رگرسیون چندمتغیره ضریب همبستگی پیرسون و آزمون نرمال بودن کولموگروف اسمیرنف انجام پذیرفت

نویسندگان

داوود حسین زاده

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

بهزاد وثوقی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • سا زما نی (مطا لعه مو ر د ی : ...
 • ا لو ا نی _ سید مهد ی (1383) _ ...
 • بهر ا می، سو سن و رجا یی پو ر، ...
 • جو ا نمرد، حبیب الله و تنها د یلمز ا ...
 • حبیبی، کبری و پو یا حسن) ...
 • ر ا بینز، ا ستیفن (1374) _ مدیریت رفتا ر ...
 • سرحد ی، پیما ن (89 13) _ مقا له کا ...
 • ا میری، یا _ (1389)، مقا له " بر ر ...
 • پرد اختچی، محمد حسن ؛ شفیع ز ا د، حمید ...
 • فر هنگ مدیریت، سا ل چها رم، ، (1389) ...
 • حسن مر ا د ی، نرگس . (1387) . مدیریت ...
 • میر.چی، قا د ر، (1389)، مقا له ...
 • 1] ستا ر ی قهفرخی، مهد ی، (89 13) _ ...
 • ا ز الگو ها ی تد ریس خلاق د ر ...
 • فر هنگی، علی ا کبر و صفر ز ا د ...
 • فر ها د ی، (1382)، "ر ا بطه بین ویژگیها ...
 • مقیمی، سید محمد، د ر سا زما نها ی غیر ...
 • مفتا حی، ها د ی و. شیر محمد ی، علی ...
 • ها د ی ز ا د ه مقدم، سا زما ...
 • 2] ید اللهی فا ر سی، جها نگیر . (1384) ...
 • 1] فتحیا ن _ (84 13) _ _ مد یریت ...
 • (1383) "کا ر آفرینی د ر نها د ها ی ...
 • عزیزی، عبد الها د ی، (1389)، ...
 • (1389)، مقا له _ تا ثیر یا د گیری ...
 • ا کرم، رحیمی فیل آبا د ی، فرج الله، (1384) ...
 • امید و نا ئیجی، مختا ر، (1389)، مقا له "بررسی ...
 • Amabile, T.M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., & Herron, ...
 • Aktan, B., Bulut, C. (2008), "Financial Performance Impacts of Corporate ...
 • Antonic, B Hisrich, R.D. (203) "Clarifying the intr apreneurship concept", ...
 • Barron, F., & Harrington, D, (1981). Creativity, intelligence, and personality. ...
 • Damanpour F, Gopalakri shnan S, (2001), The dynamics of the ...
 • Ellonen , Riikaa and Blomqvit , kirsimarja .and Puumalaimen , ...
 • fry . F. (1993) , _ Entrepreneur ship, A planning ...
 • Gumusluoglu, L., Ilsey, A. (July _ Trans formational leadership, creativity, ...
 • Groenwald, D. (2010). Assessment of corporate en trepreneurship and the ...
 • Given, S., (December 2009) New primary education course programmes and ...
 • Hayton, J. C. (2005), "Promoting corporate entrepre neurship through Human ...
 • Jabri, M. (1991). The development of conceptually independent subscales in ...
 • Kirton , M. (1976) _ Adaptors and innovator, A description ...
 • Kropp, Fredric and Zolin, Roxanne , 2008, us Fedleral Govermment ...
 • Martin, E, Terblanche. F. (2003) "Building Organizational Culture that Stimulates ...
 • Oyarce Molina, Carlos Eduardo, ph.D. , Enviromental hostility , Individual ...
 • Payne, R., Lane, D., & Jabri, M .(1990) _ A ...
 • Pretorius Marius; Gideon Nieman & Jurie Vuren (2005). Critical Evaluation ...
 • Scott, W.E., & Bruce, R.A. (1994). Determinans of innovative behavior: ...
 • Selby, E. C., Treffinger, D. J., & Isaksen, S. G. ...
 • Valencia, N and Sanz, R and Jimenne, J, Organization culture ...
 • Van der vegot, G. S., & janssen, onne., (2003), Joint ...
 • Woodman, R.W., sawyer, J.E. & Griffin, R.W. (1993). Toward _ ...
 • نمایش کامل مراجع