تاثیر نوآوری سبز بر پایداری زیست محیطی کشاورزان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 180

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NEWCONF08_081

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

چکیده مقاله:

افزایش نوآوری سبز به یکی از ابزارهای استراتژیک مهم در جهت کسب توسعه پایدار در کشاورزی تبدیل شده است. از این رو هدفاز انجام این پژوهش شناسایی عوامل و شاخصهای کلیدی موثر بر ارتقای تواناییهای نوآوری سبز در بخش کشاورزی است. هدف اینپژوهش، بررسی تاثیر نوآوری سبز بر پایداری زیست محیطی کشاورزان است. نمونه آماری پژوهش شامل ۱۴۶ کشاورز در منطقهشهرستان جیرفت و از ابزار پرسشنامه استاندارد برای جمع آوری داده ها و رویکرد رگرسیون و همبستگی جهت آزمون فرضیه ها استفادهشده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نوآوری محصول سبز بر پایداری زیست محیطی در کشاورزی تاثیر معناداری دارد.نوآوری فرایند سبز بر پایداری زیست محیطی در کشاورزی تاثیر معناداری دارد. نوآوری مدیریتی بر پایداری زیست محیطی درکشاورزی تاثیر معناداری دارد. نوآوری بازاریابی سبز بر پایداری زیست محیطی در کشاورزی تاثیر معناداری دارد. یافته ها اهمیتنوآوری سبز و پایداری در کشاورزان را نشان می دهند.

نویسندگان

صدیقه شکوهی

کارمند دانشگاه پیام نور