برآورد رطوبت خاک به روش طیف سنجی در منطقه سمیرم اصفهان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 59

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NEWCONF08_008

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

چکیده مقاله:

اندازه گیری ویژگی های خاک مانند رطوبت خاک در یک مقیاس وسیع به دلیل حجم بالای نمونه برداری و تجزیه هایآزمایشگاهی، زمانبر و گران است. بنابراین استفاده از روش های ساده، سریع، ارزان و پیشرفته مانند طیف سنجی خاک می تواندمفید باشد. این مطالعه با هدف بررسی کارایی روش طیف سنجی رطوبت خاک در منطقه سمیرم استان اصفهان انجام شد. به اینمنظور تعداد ۲۰۰ نمونه خاک سطحی ( ۱۰ سانتیمتری) جمع آوری گردید. مقدار رطوبت خاک در آزمایشگاه اندازه گیری شدند.همچنین طیف سنجی نمونه های خاک با استفاده از دستگاه طیف سنج زمینی FieldSpec۳ درمحدوده طول موج ۳۵۰ تا ۲۵۰۰ نانومتر انجام گرفت. سپس روش پیش پردازش مشتق اول با فیلتر ساویتزکی گلای بر روی طیف ها انجام شدند. برای برقراریارتباط بین ویژگی های مبنایی خاک با ویژگی های طیفی آن از مدل حداقل مربعات جزئی (plsr) استفاده گردید. با توجه به نتایج، ضریب تبیین ۰/۹۵، RPD>۲ و مقدار ۰/۰۰۶RMSE به دست آمد. به طور کلی نتایج این مطالعه بر قابلیت روشطیف سنجی مرئی مادون قرمز نزدیک در برآورد مکانی چندین ویژگی خاک به صورت همزمان، دلالت دارد. بنابراین این روشمی تواند به عنوان روشی جایگزین برای روش های مرسوم آزمایشگاهی در تعیین ویژگی های خاک مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

روش های پیش پردازش ، رگرسیون حداقل مربعات جزئی (PLSR ، طیف سنجی

نویسندگان

فاطمه رحمتی

دانشجوی دکتری علوم خاک دانشگاه شهید چمران اهواز

سعید حجتی

دانشیار علوم خاک دانشگاه شهید چمران اهواز

کاظم رنگزن

استاد سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید چمران اهواز

احمد لندی

استاد علوم خاک دانشگاه شهید چمران اهواز