مطالعه تاثیر انگیزه ذاتی بر قصد استفاده از بانکداری دیجیتال با نقش میانجی گری سهولت و سودمندی ادراکشده (موردمطالعه : شعب بانک ملی استان تهران)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 106

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

VSCONF04_151

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1402

چکیده مقاله:

با پیدایش مفاهیم نوین در بانکداری، شیوه ارائه خدمات به مشتریان در اقصی نقاط جهان دچار تحولات شگرفی شده است . امروزه تمامی مبادلات از طریق ارتباطات الکترونیکی صورت می گیرد و برای برخورداری از تسهیلات جهانی هیچ گونه پولی جابه جا نمی شود. هدف کلی این تحقیق مطالعه تاثیر انگیزه ذاتی بر قصد استفاده از بانکداری دیجیتال با میانجیگری سهولت ر سودمندی درک شده در شعب بانک ملی استان قم می باشد. این پژوهش از بعد هدف از نوع کاربردی بوده و از جهت روشو شیوه کار از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد و از منظر نوع دادههای پژوهش ، کمی به حساب می آید. از روشهای کتابخانه ایو میدانی و به طور خاص پرسشنامه استاندارد برای جمع آوری دادههای پژوهش استفاده می شود. روایی محتوا و واگرا بررسی شد و برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار ۷/۰ به دست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شعب بانک ملی استان قم خواهند بود که تعداد آنها ۲۳۷ نفر است که از بین آنها ۱۴۷ نفر از طریق فرمول کوکران روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این تحقیق ابتدا نمونه اولیه شامل ۳۰ پرسشنامه بین پاسخ دهندگان توزیع و سپس دادهها با نرمافزار SPSS محاسبه شد. مقادیر آلفای کرونباخ بالای ۷/۰ است . از مدلسازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها استفاده شد و از نرمافزار PLS Smart استفاده شد.نتایج نشان داد انگیزه ذاتی بر قصد استفاده از بانکداری دیجیتال با میانجیگری سهولت درک شده تاثیر دارد و همچنین انگیزه ذاتی بر قصد استفاده از بانکداری دیجیتال با میانجیگری سودمندی درک شده تاثیر دارد.

نویسندگان

ندا صلاحی

دانشجوی ارشد رشته مدیریت پروژه دانشگاه طلوع مهر قم

محمد ولیا بیدگلی

دکتری مدیریت، عضو هیئتعلمی دانشگاه طلوع مهر قم