اثر تلقیح مایکوریزایی بر برخی مولفه های رشد ارقام نخود دیم تحت تاثیر سطوح سالیسیلیک اسید

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 129

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCICA03_109

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1402

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر اسید سالسیلیک و مایکوریزا بر رشد وعملکرد ارقام نخود دیم در منطقه بیرانشهر استان لرستان در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ صورت گرفت. آزمایش به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل با سه تکرارانجام شد. تیمارها شامل محلول پاشی اسید سالسیلیک در سطوح صفر ۰/۵، ۱ و ۱/۵ میلی مولار در کرت های اصلی و ارقام نخود محلی و رقم خارجی گوگسو و تلقیح مایکورزیایی تلقیح وبدون تلقیح به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی بودند. نتایج نشانداد اثر تیمار محلول پاشی سالیسیلیک اسید و تلقیح مایکوریزایی بر صفات تعداد شاخه فرعی در بوته، ارتفاع بوته، و عملکرد دانه در هکتار معنی دار شد. بالاترین تعداد شاخه فرعی در بوته ۱۷/۶۹ و عدد کلروفیل ۱۷/۸ در رقم گوکسو با تلقیح مایکوریزایی و کاربرد اسید سالیسیلیک ۱/۵ میلی مولار به دست آمد. تلقیح مایکوریزایی منجر به افزایش ارتفاع بوته تا ۳۹/۷۹ سانتی متر گردید. بالاترین میزان علمکرد دانه ۲۰۲۱/۱ کیلوگرم در هکتار در همین سطح از تیمار سالیسیلیک اسید گردید. همچنین تلقیح مایکوریزایی بذورنخود منجر به افزایش میزان عملکرد دانه تا ۱۸۶۴/۳ کیلوگرم در هکتار گردید.

نویسندگان

زینب ایمانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی خوزستان

محمدرضا مرادی تلاوت

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ملاثانی ایران

احمد کوچک زاده

دانشیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اهواز ایران

بهروز میردریکوند

کارشناسی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

آیدین خدایی جوقان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ملاثانی ایران