بررسی پاسخ رنگریزه های کلروفیل در گیاه وایه گل سفید (Ammi majus) تیمار شده باملاتونین تحت شرایط تنش گرما

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 301

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FOODCONG06_073

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1402

چکیده مقاله:

در حال حاضر، گیاهان دارویی در عرصه پزشکی جایگزینی شایسته برای داروهای شیمیایی محسوب میشوند. Ammi majusگیاهی یکساله و علفی متعلق به خانواده Apiacea می باشد. تنش گرما یکی از مهمترین تنشهای محیطی محسوب میشود.شناسایی حساسترین مرحله رشدی گیاه، بهترین محرک و مناسبترین غلظت محرکها در افزایش کمیت متابولیتهای گیاهیموثر میباشد. هدف از این تحقیق بررسی پاسخ رنگریزه های کلروفیل A. majus نسبت به تنش گرما تحت تاثیر تیمار با سطوحمختلف ملاتونین می باشد.بدین منظور بذور A.majus در شرایط گلخانه کشت شدند. نمونههای گیاهی در مرحله قبل از رسیدن میوه )میوه نارس( ۷ بار باسطوح مختلف هورمون ملاتونین ) ppm ۰ و ۳۰ و ۶۰ ( محلول پاشی شده و جهت اعمال تنش گرما به اتاقک رشد با دمای ۲ ± ۴۲درجه سانتی گراد منتقل شدند و در زمانهای مختلف ۱۲،۲۴،۴۸،۷۲ ساعت از میوه نارس نمونه برداری شد. برای این منظور ابتدا۵۰ میلی گرم بافت میوه نارس با ازت مایع به خوبی پودر شده و در ۵ میلی لیتر دیمتیل سولفوکساید هموژنایزگردید. سپس نمونه هابه مدت ۴ ساعت درون حمام آب گرم با دمای ۶۵ درجه سانتیگراد قرارگرفتند. در نهایت میزان جذب نور با استفاده از دستگاهاسپکتروفتومتر و درطول موج های ۶۴۹ و ۶۶۵ نانومتر تعیینگردید .نتایج نشانداد که محتوایکلروفیل تحت تاثیر سطوح مختلف تنش گرما کاهش می یابد در حالیکه کاربرد سطوح مختلف ملاتونینبه همراه سطوح مختلف تنش گرما نه تنها مانع از کاهش محتوای کلروفیل گردید، بلکه محتوای این صفات را نسبت به سطوحمختلف تنش گرما بدون کاربرد ملاتونین افزایش داد.در یک تحقیق بر روی ارقام مختلف ارزن، نشان داد که محتوی کلروفیل برگدر تمامی ارقام در شرایط تنش به صورت معنیداری کاهش مییابد. همچنین نتایج پژوهش های پیشین نشان داد محتویکلروفیل دراثرتنش دمایی کاهش یافتند آنها نتیجه گرفتند که، کاهش محتوی کلروفیل در نتیجه کاهش سنتز و افزایش تجزیه آن میباشد

کلیدواژه ها:

تنش/ کلروفیل/ وایه گل سفید (Ammi majus) /ملاتونین

نویسندگان

فاطمه علی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

سجاد رشیدی منفرد

دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

امین ابراهیمی

دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود