مدل انگیزش ورزشی با تاکید بر ویژگی های شخصیتی کشتی گیران استان مازندران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 43

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NERA07_600

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی برازش مدل انگیزش ورزشی با تاکید بر ویژگی های شخصیتی کشتی گیران استان مازندران بود. ۴۰۵ کشتی گیر(۳۱۲ مرد و ۹۳ زن) با دامنه نسی ۱۶ تا ۴۸ سال به روش در دسترس انتخاب شدند و به سیاهه پنج عاملی شخصیت نئو(کاستا و مک کری،۱۹۹۲) و مقیاس انگیزش ورزشی(پلیتر، فرتیر و والرند،۱۹۹۵) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که مدل انگیزش ورزشی با تاکید بر ویژگی های شخصیتی کشتی گیران استان مازندران از برازش مطلوبی برخوردار است. همچنین نتایج نشان داد که انگیزش ورزشی توسط رگه های شخصیتی قابل تبیین است. از بین رگه های شخصیتی روان رنجوری (۰/۳۳۷)، برون گرایی(۰/۷۳۸) و وظیفه شناسی(۰/۵۲۹) بر انگیزش ورزشی کشتی گیران اثر مستقیم داشت. همچنین رگه گشودگی بر انگیزش ورزشی اثرمستقیم معناداری نداشت. در مجموع می توان گفت ویژگی های روان رنجوری، برون گرایی و وظیفه شناسی، انگیزش ورزشی را در کشتی گیران تحد تاثیر قرار می دهد.

نویسندگان

فریده اصغری

دانش آموخته دکتری، روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

احمد غضنفری

گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

طیبه شریفی

گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

رضا احمدی

گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران