بررسی رابطه استراتژی های اخلاق و رهبری دیجیتال بر وفاداری مشتریان خرید و تعمیرات GPS شهر همدان با نقش میانجی هوش اخلاقی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 209

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GRAMS01_062

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1401

چکیده مقاله:

امروزه با موجی عظیمی از فناوری های دیجیتال و صنعت و نوآوری ها رو به رو هستیم به شکلی که نیازهای افراد جامعه نیز به این سمت کشانیده شده است و بنابراین کسب و کارها برای بقای خود و موفقیت در عرصه رقابتی نیازمند حرکت همگام با این تحولات هستند تا با استفاده از قابلیت های پویا، همگرایی دیجیتال، مدیریت تجارت الکترونیک به جذب وفاداری مشتریان بپردازند. رهبری به عنوان موتور اهرم اصلی این وظیفه را دارد که قابلیت ها و شایستگی های خود را منطبق با عصر دیجیتال رشد و منطبق سازد تا از تحولات دیجیتالی به وجود آمده بیشترین فرصت ها را برای موفقیت کسب و کاری خود به دست آورد و به نحو احسن استفاده کند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رهبری دیجیتال استراتژی های اخلاق بر وفاداری مشتریان برای خرید و تعمیرات محصولات GPS با نقش میانجی هوش اخلاقی انجام گرفت . پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی است . جامعه آماری شامل مشتریان ثابت خرید و تعمیرات GPS در منطقه بازار بوعلی سینا شهر همدان است که نمونه با حجم تعداد ۱۱۹ نفر انتخاب شد. ابزارها شامل پرسشنامه های استراتژی اخلاقی نعمتی و همکاران (۱۳۹۸)، رهبری دیجیتال امویتا و جوانسان (۲۰۲۰)، هوش اخلاقی لنیک و کیل (۲۰۰۵)، وفاداری مشتریان راندل و تیله (۲۰۰۵) است که روایی و پایایی آنها مورد تائید قرار گرفت . برای تجزیه و تحلیل دادهها از دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد بین رهبری دیجیتال و استراتژی های اخلاق بر وفاداری مشتریان برای خرید و تعمیرات GPS با نقش میانجی هوش اخلاقی رابطه وجود دارد. رهبری دیجیتال و استراتژی های اخلاقی بر وفاداری مشتریان اثر مستقیم دارند و از طریق نقش واسطه ای هوش اخلاقی بر وفاداری مشتریان اثر غیرمستقیم دارند.

نویسندگان

جواد کاشفی

کاردانی مدیریت امداد و سوانح، دانشگاه علمی-کاربردی هلال احمر، همدان، ایران

لیلا نعمتی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده ادببات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران