نقش اقتصاد دانش بنیان بر صادرات محصولات کشاورزیایران و کشورهای همسایه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 113

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KAEE01_057

تاریخ نمایه سازی: 14 اسفند 1401

چکیده مقاله:

پیشرفت دانش در دهه های اخیر موجب گردیده تا اقتصاد دانش بنیان به عنوان چارچوبی جدید برای توضیح تولید و رشد اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد در این مطالعه به نقش شاخصهای اقتصاد دانش بنیان بر صادرات محصولات کشاورزی ایران و ۱۱ کشور همسایه آن طی دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ پرداخته شده است نتایج الگوی حداقل مربعات معمولی تعمیم یافته انعطاف پذیر (FGLS برآورد شده نشان میدهد در بین متغیرهای مورد مطالعه کیفیت قوانین کنترل فساد و سهم جمعیت روستایی به کل جمعیت به ترتیب با ضرایب ۵/۷۴، ۲/۵۲ و ۱/۶۷ دارای بیشترین اثرگذاری بر شاخص صادرات محصولات کشاورزی .داشتند در بین متغیرهای مربوط به اقتصاد دانش بنیان شاخص های دسترسی به اینترنت استفاده از موبایل و نرخ باسوادی در دوره راهنمایی اثر مثبت و شاخص ثبت اختراع و کیفیت قوانین اثر منفی بر صادرات محصولات کشاورزی داشتند مجموع اثرات مربوط به شاخصهای اقتصاد دانش بنیان بر صادرات بخش کشاورزی برابر با ۰/۰۵ واحد میباشد و میتوان گفت اقتصاد دانش بنیان سبب افزایش صادرات محصولات کشاورزی در ایران و کشورهای همسایه آن میگردد از این رو، مواردی چون بهبود وضعیت قوانین وضع شده در بخش ،کشاورزی بهبود روال ثبت اختراعات سازگار مورد نیاز در بخش کشاورزی اعطای تسهیلات ارزان قیمت و توسعه مناطق روستایی از طریق جذب جمعیت در این مناطق به منظور توسعه صادرات محصولات کشاورزی پیشنهاد میگردد

نویسندگان

سیدمجتبی مجاوریان

عضو هیات علمی و دانشیار گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

رقیه زاهدیان تجنکی

دانش آموخته دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری