ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری شیراز جهت اجرای دولت الکترونیک

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 76

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA18_089

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1401

چکیده مقاله:

در عصر حاضر روزانه دستاوردهای جدیدی در کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداریی مختلف ایجاد می شود . توجهبه آمادگی الکترونیکی زمینه را برای گرایش شهرداری به اجرای مناسب دولت الکترونیک فرآهم می سازد. از این رو پژوهشحاضر به ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری جهت اجرای دولت الکترونیک به ویژه در بازار فناوری و پیچیده امروزی می -پردازد. در این تحقیق با تحلیل تطبیقی مدل های ارزیابی میزان آمادگی الکترونیکی، مدل مفهومی متناسب با شرایط بومیبرای سنجش میزان آمادگی شهرداری جهت پذیرش، به کارگیری و بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعه دادهشد.روش این پژوهش توصیفی-پیمایشی است. پرسشنامه بین بین پرسنل ۳۷ سازمان توزیع شد و تحلیل ها براساس ۵۱پرسشنامه تکمیل شده می باشد. این مدل شامل شش معیار اصل( تاکید وتعهد مدیریت ارشد، سیاست ها وراهبردهایفناوری اطلاعات، ابعاد تخصصی مدیریت، توسعه منابع انسانی فناوری اطلاعات، زیرساخت فناوری اطلاعات و فرآیندهایمبتنی بر فناوری اطلاعات ) و ۲۴ زیر معیار مرتبط با هرکدام از شش معیار اصلی است. اعتبار این مدل از طریق کسب نظر خبرگان و انجام آزمون های آماری اعتبار سنجی اولیه صورت گرفت . سپس با استفاده از فرآیند تحلیل ANP و روش مقایسات زوجی و به کارگیری نرم افزار Expert choice به ارزیابی معیارها، زیر معیارها و وزن دهی آنها پرداخته شد . در ادامه در مطالعه میدانی، مدل مذکور برای ارزیابی آمادگی شهرداری به کارگرفته شد و نتایج و پیشنهادهای مرتبط با توسعه وارتقاء سطح مطلوبیت هر معیار و زیرمعیار ارائه گردید. وضعیت این سازمانها به ترتیب در حوزه تعهد مدیریت عالی نسبت بهکارگیری فناوری اطلاعات در سازمانها، ابعادتخصصی مدیریت و سیاست ها و راهبرد های فناوری اطلاعات در سازمانها، بهتراز بقیه حوزه ها است .ضمن این که در بقیه حوزه ها شهرداری از وضعیت مطلوب برخوردار نیستند .ولی از آنجا که در زمینهتعهد مدیریت عالی نسبت به بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان،سیاست ها وراهبردهای های فناوری اطلاعات در سازمانو ابعاد تخصصی مدیریت وضعیت نسبتا مطلوبی دارد، پیش زمینه لازم برای تقویت وارتقاء سطح مطلوبیت سایرحوزه ها و درنهایت افزایش آمادگی الکترونیکی سازمانها فراهم است.

نویسندگان

حسین اردشیری

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته اقتصاد و کارمند شهرداری شیراز