رتبه بندی شاخصهای رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیک و قصد استفاده مجدد در فروشگاه های آنلاین شهرداری مشهد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 227

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM03_569

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1401

چکیده مقاله:

امروزه تجارت الکترونیک یکی از مسائل مطرح در کسب و کار است. از آنجا که خرید اینترنتی در ایران موضوعی نوپاست و حجم زیادی از خرید و فروش در سراسر دنیا، به صورت الکترونیکی انجام میپذیرد؛ کشور ما نیز در آینده ای نزدیک، ناگزیراز پذیرش و به کارگیری آن خواهد بود. هدف از این تحقیق، رتبه بندی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیک و قصد استفاده مجدد در فروشگاه های زنجیرهای آنلاین شهرداری مشهد است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش مشتریانیمیباشند که از خدمات یکی از فروشگاه های آنلاین فعال استفاده کرده باشند، تشکیل دادهاند که از این تعداد، با استفاده ازفرمول کوکران جامعه نامحدود آماری، ۳۸۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدهاند. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است. طرح نمونهگیری، غیراحتمالی بوده و از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. همچنین برای سنجش متغیرهای تحقیق،از پرسشنامه با طیف ساعتی استفاده شده که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی صوری و سازه و نیز نرخ ناسازگاری تایید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Expert Choice استفاده گردیده و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که از شاخصهای انتظار تلاش، تاثیرات اجتماعی و تسهیل شرایط به ترتیب در جایگاه اول تا سومقراردارد.

نویسندگان

عیسی یزدان شناس

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستمهای مالی، مشهد، ایران

مهدی مهری

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستمهای مالی، مشهد، ایران