رابطه سازگاری فردی و اجتماعی با سلامت معنوی در کارکنان بانک تجارت استان تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 640

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPSCONF10_243

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

هدف: هدف اصلی از پژوهش حاضر تعیین رابطه سازگاری فردی و اجتماعی با سلامت معنوی در کارکنان بانک تجارت استان تهران بود.روش: پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی ، از نظر داده ها کمی با توجه به ماهیت پژوهش حاضر این پژوهش در زمره پژوهش های همبستگی قرار داشت . جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت بود از تمامی کارکنان بانک تجارت استان تهران. این تعداد برابر است با ۶۰۰۰ نفر. نمونه ها نیز عبارت بود از ۳۶۴ نفر. روش نمونه گیری نیز در دسترس بود. ابزار گرداوری داده ها به شرح زیر بود: پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون (۱۹۸۲ )، پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل (۱۹۶۱). به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر از نرم افزار آماری spss و روش آماری ضریب همبستگی پیرسون بهره برده شد. بر اساس یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر، رابطه مثبت معناداری بین سازگاری فردی و اجتماعی با سلامت معنوی وجود داشته و با افزایش سلامت معنوی ، سازگاری فردی و اجتماعی افزایش یافت .

کلیدواژه ها:

سازگاری فردی و اجتماعی ، سلامت معنوی ، کاکنان بانک

نویسندگان

نسیم فرهنگ ادیب

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه ازاد اسلامی

پریناز بنی سی

دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی تهران غرب گروه مدیریت آموزشی

حسن شمس

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی