ارزیابی نقش متاورس در مدیریت شهر هوشمند با مدلسازی رفتاری، در حوزه های انرژی، سلامت،حمل ونقل و مطالعه موردی بازار انرژی محلی

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

177

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICISE08_062

تاریخ نمایه سازی: 23 مهر 1401

چکیده مقاله:

سئول اولین شهری خواهد بود که وارد فضای متاورس می شود، یا به عبارت دیگر فراشهر (شهر متاورسی) می شود. این پژوهش به دنبالپاسخ به این سوال است که متاورس چگونه می تواند نویدبخش شرایطی بهتر در راستای نیل به سطحی مطلوب از مدیریت شهری در شرایطمختلف زندگی روزمره باشد. به طور خاص، هدف این مقاله، آینده پژوهی در باب تبیین نقش متاورس، با تحلیل سناریوهای مدل سازی رفتاریبا دیاگرام های موردکاربری (یوزکیس) در زمینه بهداشت، انرژی و حمل ونقل است، که منتج به مقایسه ی آن با شهر هوشمند می شود. تعیینتوانمندی های متاورس در این زمینه ها، می تواند نشانگر بخشی از علت پیشروی شهرها به سمت متاورسیشدن باشد؛ چراکه مشاهده می گرددتا حد قابل توجهی فرایند را سرعت بخشیده و در صرف زمان و هزینه صرفه جویی خواهد کرد. در پایان، بازار انرژی محلی که یکی اززمینه های نوین و خوش آتیه در زمینه سیستم های نوین انرژی است، مدل سازی رفتاری شده تا نشان داده شود که متاورس به زودی درمسائل زندگی روزمره نیز حضور پیدا خواهد کرد. براین مبنا لازم به ذکر است که اگرچه مبتنی بر مطالعات انجام شده عمده پژوهش هایانجام شده در حوزه متاورس بیان و تشریح نظری فرآیندها را دردستورکار قرار داده اند، پژوهش پیشرو می تواند از جمله اولین پژوهش هایاین حوزه برشمرده شود که با رویکرد مدل سازی رفتاری و توسعه ی دیاگرام های موردکاربری (یوزکیس) از زبان مدل سازی یکپارچه در چهارحوزه انرژی، سلامت، حمل ونقل و مطالعه موردی بازار انرژی محلی ارائه می شود.

نویسندگان

زهراایرانپور مبارکه
زهرا ایرانپور مبارکه

محور شبکه های هوشمند انرژی، کریتک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مهدینوذریان
مهدی نوذریان

محور شبکه های هوشمند انرژی، کریتک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

محمدغفوریان نصیری
محمد غفوریان نصیری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس

علیرضافریدونیان
علیرضا فریدونیان

محور شبکههای هوشمند انرژی، کریتک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی