بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر بهره وری کارکنان (مطالعه موردی: سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 160

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOCS05_125

تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1401

چکیده مقاله:

ارتباط برای هماهنگی فعالیتهای گروهی، اجرای وظایف رهبری و انجام وظایف مدیریتی لازم است. اهمیت بهره وری با توجه به گسترش سطح رقابت، پیچیدگی تکنولوژی، تنوع سلیقه ها، کمبود منابع، سرعت تبادل اطلاعات و نیاز سازمان ها به ارتقا و بهبود مستمر، برکسی پوشیده نیست. این پژوهش با هدف بررسی رابطه ارتباطات سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی صورت گرفته است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد ۱۷ سوالی ارتباطات سازمانی و پرسشنامه ترکیبی محقق ساخته و استاندارد بهره وری نیروی انسانی شامل ۲۷ سوال، استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها توسط خبرگان و پایای آنها برای ارتباطات سازمانی ۸۱۶/۰ برای بهره وری نیروی انسانی برابر ۸۳۰/۰ بوده است. پس از بررسی پایایی و روایی پرسشنامه، ۸۰ پرسشنامه بین کارکنان سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد توزیع شد. جهت بررسی روابط از روش مدلیابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین بعد عدالت ارتباطی با ضریب مسیر ۹۵۶/۰ بیشترین تاثیر را بر بهره وری نیروی انسانی دارد. در نهایت نتایج نشان داد بین ارتباط سازمانی و بهره وری نیروی انسانی رابطه مثبت و معناداری با ضریب رگرسیونی ۹۷۴/۰ برقرار است. همچنین شاخص های " شرکت فعال و موثر در جلسات"، "تلاش در کسب مهارت شغلی و افزایش تبحر حرفه ای" و " پذیرش اشتباهات خود و کوششش برای رفع آنها" بترتب دارای رتبه های اول تا سوم شده اند.

کلیدواژه ها:

ارتباطات سازمانی ، بهره وری ، سازمان بازآفرینی فضاهای شهری ، شهرداری مشهد

نویسندگان

سیدعلی حسینی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارشناس نوسازی و تحول سازمانی، شهرداری مشهد، ایران

آیدا مباشری

کارشناسی ارشد عمران، کارشناس عمران، شهرداری مشهد، ایران

ملیحه ضمانی مقدم

کارشناسی مدیریت بیمه، کارشناس امور اداری، شهرداری مشهد، ایران

حکیمه کشمیری

کارشناسی مهندسی نرم افزار، کارشناس طرح و برنامه و فناوری اطلاعات، شهرداری مشهد، ایران