نقش آموزش مهارت های ارتباطی بر استرس شغلی معلمان( مورد مطالعه: معلمان مقطع ابتدایی مناطق ۲و ۴ شهر اصفهان )

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 88

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PCCONF08_310

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

چکیده مقاله:

مهارت های ارتباطی از ابزارهای مهم در موفقیت شغلی است که تاثیر مثبت آن در ارتباطات اجتماعی بر کسی پوشیده نیست.استرس شغلی نیز به عنوان یکی از معضلات محیط کار افراد ، ضمن تهدید سلامتی آنان ، منجر به کاهش بازدهی عملکردمی گردد. بنابراین، بررسی این موضوع که سطح مهارت های ارتباطی معلمان مقطع ابتدایی ، چه رابطه ای با استرس شغلی آناندارد، از اهمیت فوق العاده برخوردار است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است؛ جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمانمقطع ابتدایی مناطق ۲ و ۴ شهر اصفهان می باشد ، که با استفاده روش پیمایشی و به شیوه تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتهاند. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه که مشتمل بر )پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام و پرسشنامه استرسشغلی اچ اس ای( است ، نتایج حاصل نشان می دهد که با توجه بالاتر بودن میانگین مجموع نمره های استرس شغلی معلمان از حدمتوسط و مهارت های ارتباطی بین دو متغیر رابطه ای از نوع همبستگی منفی وجود دارد. به تعبیری واضح تر می توان گفت کههرچه سطح مهارت های ارتباطی معلمان افزایش یابد ، استرس شغلی آنان کاهش خواهد یافت و حالت معکوس

نویسندگان

مرضیه نوروزی

دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه اصفهان

عمران سلطانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی(روزنامه نگاری ) ، دانشگاه پیام نور

مهدی عربی

دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد خوراسگان

زینب اسلامی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه غیرانتفاعی صفاهان اصفهان